HP Jetdirect EIO 打印服务器

HP Jetdirect EIO 打印服务器


HP Jetdirect 打印服务器(网卡)可安装在 EIO 插槽中。 这些网卡支持多种网络协议和操作系统。 HP Jetdirect 打印服务器允许打印机在任意位置直接接入网络,方便了网络管理。 HP Jetdirect 打印服务器还支持“简单网络管理协议 (SNMP)”,使网络管理人员能够远程管理打印机,以及使用 HP Web Jetadmin 软件排除故障。

HP 3000 3600 3800 note HP Jetdirect EIO 打印服务器 注意

您可以通过控制面板、打印机安装软件或 HP Web Jetadmin 软件来配置网卡。 有关详细信息,请参阅 HP Jetdirect 打印服务器说明文档。

HP 3000 3600 3800 HP Jetdirect EIO 打印服务器