การเลือกกระดาษ

การเลือกกระดาษ


เพื่อสีสันและคุณภาพของภาพที่พิมพ์ดีที่สุด คุณจำเป็นต้องเลือกประเภทของกระดาษให้เหมาะสม โดยเลือกจากเมนูการพิมพ์ของซอฟต์แวร์ หรือจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ โปรดดู การเลือกวัสดุพิมพ์

HP 3000 3600 3800 การเลือกกระดาษ