ภาคผนวก A อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม


ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา ไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองจากประเทศอื่นๆ ไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในแคนาดา ไปที่ www.hp.ca/catalog/supplies

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในยุโรป ไปที่ www.hp.com/go/supplies

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในเอเชียแปซิฟิก ไปที่ www.hp.com/paper/

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม ไปที่ www.hp.com/go/accessories

HP 3000 3600 3800 ภาคผนวก A อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม