เมนูการจัดกระดาษ

เมนูการจัดกระดาษ


ใช้เฉพาะวัสดุพิมพ์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนดของกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Printer Family เท่านั้น หากต้องการข้อมูลการสั่งซื้อ โปรดดู อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

สำหรับข้อกำหนดของกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้ โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษทีละหลายๆ แผ่น
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
นำกระดาษส่วนที่เกินออกจากถาด
มีกระดาษในถาดเกินกว่าระดับความสูงของขีดบอกระดับสูงสุดของปึกกระดาษ (ถาด 2 หรือ 3)
เปิดถาดใส่กระดาษและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าขีดบอกระดับสูงสุดของกระดาษ
กระดาษติดกัน
นำกระดาษออกจากถาดแล้วงอหรือบิด 180 องศาหรือพลิกลง แล้วใส่กลับเข้าไปในถาดอีกครั้ง
HP 3000 3600 3800 note เมนูการจัดกระดาษ หมายเหตุ

อย่าคลี่ปึกกระดาษ การกรีดกระดาษทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจทำให้กระดาษเกาะติดกันได้

คุณสมบัติของกระดาษไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้
ใช้เฉพาะกระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของกระดาษของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
มีการใช้กระดาษในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
ใช้กระดาษประเภทอื่น

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดขนาด
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ไม่ได้ใส่กระดาษที่มีขนาดถูกต้องในถาด
ใส่กระดาษที่มีขนาดถูกต้องในถาด
คุณไม่ได้เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ตรวจให้แน่ใจว่าการตั้งค่าในโปรแกรมและในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ถูกต้อง เนื่องจากการตั้งค่าในโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และการตั้งค่าในแผงควบคุม และการตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุม
คุณไม่ได้เลือกกระดาษขนาดที่ถูกต้องสำหรับถาด 1 ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
จากแผงควบคุม เลือกวัสดุพิมพ์ในขนาดที่ถูกต้องสำหรับถาด 1
กำหนดค่ากระดาษในถาดไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาดกระดาษที่ได้กำหนดค่าถาดไว้

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษผิดถาด
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ไดรเวอร์ที่คุณใช้อยู่เป็นของเครื่องพิมพ์อื่น
ใช้ไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้
ถาดที่ระบุไว้ไม่มีกระดาษ
นำกระดาษใส่ในถาดที่ระบุ
การทำงานของถาดที่ร้องขอตั้งไว้เป็น แรกเริ่ม ในเมนูย่อย การตั้งค่าระบบ ของเมนู กำหนดค่าเครื่องพิมพ์
เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น เฉพาะ
กำหนดค่ากระดาษในถาดไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาดกระดาษที่ได้กำหนดค่าถาดไว้
การตั้งค่า ใช้ถาดที่ร้องขอ ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ตั้งไว้ที่ เฉพาะ และไม่มีกระดาษอยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้ เครื่องพิมพ์นี้จะไม่ใช้ถาดอื่น
นำกระดาษใส่ในถาดที่ระบุ
หรือ
เปลี่ยนการตั้งค่าจาก เฉพาะ เป็น แรกเริ่ม ในเมนู กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สามารถใช้กระดาษในถาดอื่นๆ ได้ หากไม่มีกระดาษใส่ไว้ในถาดที่ระบุ

กระดาษไม่ถูกป้อนเข้าโดยอัตโนมัติ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คุณเลือกการป้อนด้วยตนเองในโปรแกรมซอฟต์แวร์
ใส่ถาด 1 หรือหากใส่ไว้แล้ว กด HP 3000 3600 3800 check เมนูการจัดกระดาษ
ไม่ได้ใส่ขนาดกระดาษที่ถูกต้องไว้
ใส่กระดาษที่มีขนาดถูกต้อง
ไม่มีกระดาษในถาด
ใส่กระดาษลงในถาด
ยังมีกระดาษค้างอยูในเครื่องเนื่องจากปัญหาการติดขัด
เปิดเครื่องพิมพ์และนำกระดาษที่ติดค้างออกจากทางเดินกระดาษ ระวังอย่าให้มีกระดาษค้างอยู่บริเวณฟิวเซอร์ โปรดดู กระดาษติด
กำหนดค่ากระดาษในถาดไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาดกระดาษที่ได้กำหนดค่าถาดไว้
ตัวกั้นกระดาษในถาดไม่ได้ปรับมาชิดปึกกระดาษพอดี
ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวกั้นกระดาษปรับมาชิดปึกกระดาษพอดี
พรอมต์การป้อนด้วยตนเองตั้งไว้ที่ เสมอ เครื่องพิมพ์จะแสดงพรอมต์การป้อนด้วยตนเองทุกครั้ง แม้ว่าใส่ถาดไว้
เปิดถาด ใส่กระดาษ จากนั้นปิดถาด
หรือเปลี่ยนการตั้งค่าพรอมต์การป้อนด้วยตนเองเป็น ยกเว้นใส่ไว้ เพื่อให้เครื่องพิมพ์แสดงพรอมต์สำหรับการป้อนด้วยตนเอง เมื่อถาดว่างเปล่า
การตั้งค่า ใช้ถาดที่ร้องขอ ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ตั้งไว้ที่ เฉพาะ และไม่มีกระดาษอยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้ เครื่องพิมพ์นี้จะไม่ใช้ถาดอื่น
ใส่ถาดที่ร้องขอ
หรือ
เปลี่ยนการตั้งค่าจาก เฉพาะ เป็น แรกเริ่ม ในเมนู กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สามารถใช้ถาดอื่นๆ ได้ หากไม่มีกระดาษในถาดที่ระบุไว้

กระดาษไม่ถูกดึงจากถาด 2 และ 3
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
มีการเลือกการป้อนกระดาษด้วยมือหรือเลือกถาด 1 ในโปรแกรมซอฟต์แวร์
ใส่ถาด 1 หรือหากใส่ไว้แล้ว กด HP 3000 3600 3800 check เมนูการจัดกระดาษ
ไม่ได้ใส่ขนาดกระดาษที่ถูกต้องไว้
ใส่กระดาษที่มีขนาดถูกต้อง
ไม่มีกระดาษในถาด
ใส่ถาด
ไม่ได้เลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องสำหรับถาดในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องสำหรับถาดนั้น
ยังมีกระดาษค้างอยูในเครื่องเนื่องจากปัญหาการติดขัด
เปิดเครื่องพิมพ์และนำกระดาษที่ติดค้างออกจากทางเดินกระดาษ ระวังอย่าให้มีกระดาษค้างอยู่บริเวณฟิวเซอร์ โปรดดู กระดาษติด
ถาด 3 (ตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่น) ไม่ปรากฏเป็นถาดเสริม
ถาด 3 จะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกเมื่อได้ติดตั้งไว้แล้วเท่านั้น ตรวจดูว่าถาด 3 ได้รับการติดตั้งไว้ถูกต้อง และกำหนดให้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รับรู้ถาด 3 โปรดดู การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ถาด 3 ได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้ากำหนดค่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าถาด 3 ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งทุกชิ้นส่วนของถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่นซึ่งเป็นถาดเสริมเข้ากับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว
กำหนดค่ากระดาษในถาดไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้ากำหนดค่าออกมา หรือใช้แผงควบคุมเพื่อดูขนาดกระดาษที่ได้กำหนดค่าถาดไว้
ตัวกั้นกระดาษในถาดไม่ได้ปรับมาชิดปึกกระดาษพอดี
ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวกั้นกระดาษปรับมาชิดปึกกระดาษพอดี
การตั้งค่า ใช้ถาดที่ร้องขอ ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ตั้งไว้ที่ เฉพาะ และไม่มีกระดาษอยู่ในถาดที่ตั้งค่าไว้ เครื่องพิมพ์นี้จะไม่ใช้ถาดอื่น
เปลี่ยนการตั้งค่าจาก เฉพาะ หรือใส่ถาดที่ร้องขอ

แผ่นใสหรือกระดาษมันไม่ได้ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
อาจใส่แผ่นใสที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ HP
ใช้แผ่นใสที่ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet
คุณไม่ได้ระบุขนาดกระดาษที่ถูกต้องในซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องในซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
นำกระดาษส่วนที่เกินออกจากถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษสูงไม่เกินขีดจำกัดความสูงในถาด 2 หรือ 3 อย่าให้กระดาษสูงเกินขีดจำกัดความสูงสำหรับถาด 1
กระดาษในถาดกระดาษอื่นมีขนาดเท่ากับแผ่นใส และเครื่องพิมพ์ได้ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ถาดกระดาษอื่น
ตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกถาดป้อนกระดาษที่บรรจุแผ่นใสหรือกระดาษมันในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อกำหนดค่าถาดนี้เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้ประเภทกระดาษที่บรรจุอยู่ในถาด โปรดดู การกำหนดค่าถาดกระดาษ
ถาดที่บรรจุแผ่นใสหรือกระดาษมันไม่ได้ถูกกำหนดค่าประเภทกระดาษไว้อย่างถูกต้อง
ตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกถาดป้อนกระดาษที่บรรจุแผ่นใสหรือกระดาษมันในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อกำหนดค่าถาดนี้เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้ประเภทกระดาษที่บรรจุอยู่ในถาด โปรดดู การกำหนดค่าถาดกระดาษ

ซองจดหมายติดขัดหรือไม่ถูกป้อนเข้าเครื่องพิมพ์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คุณใส่ซองจดหมายในถาดที่ไม่รองรับการพิมพ์ ถาด 1 เท่านั้นที่ป้อนซองจดหมายได้
ใส่ซองจดหมายลงในถาด 1
ซองจดหมายงอหรือเสียหาย
ลองพิมพ์ด้วยซองอื่น ควรเก็บซองจดหมายไว้ในที่ที่เหมาะสม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ซองจดหมาย
แถบกาวปิดผนึกของซองจดหมายผนึกติดกันเนื่องจากมีความชื้นมากเกินไป
ลองพิมพ์ด้วยซองอื่น ควรเก็บซองจดหมายไว้ในที่ที่เหมาะสม
แนวการวางซองจดหมายไม่ถูกต้อง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณวางซองจดหมายถูกแนวหรือไม่ โปรดดู การกำหนดค่าถาดกระดาษ
เครื่องพิมพ์นี้ไม่รองรับซองจดหมายที่คุณกำลังใช้อยู่
โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน หรือ HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide
ถาด 1 ถูกกำหนดค่าไว้เป็นขนาดอื่น ที่ไม่ใช่ขนาดซองจดหมาย
กำหนดค่าถาด 1 ให้เป็นขนาดซองจดหมาย

งานที่พิมพ์ออกมางอหรือยับ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คุณสมบัติของกระดาษไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้
ใช้เฉพาะกระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของกระดาษของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
กระดาษเสียหายหรือมีสภาพชำรุด
นำกระดาษออกจากถาด และใส่กระดาษที่มีสภาพดี
บริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์มีความชื้นสูงเกินไป
ตรวจดูให้แน่ใจว่าความชื้นในบริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่สูงเกินข้อกำหนดเรื่องความชื้น
งานที่กำลังพิมพ์มีพื้นที่สีเข้มทึบขนาดใหญ่
พื้นที่สีเข้มทึบขนาดใหญ่อาจทำให้กระดาษม้วนมากเกินไป ลองใช้ลวดลายอื่นที่ไม่มีพื้นที่ดังกล่าว
เก็บรักษากระดาษที่ใช้ไม่ถูกต้องและอาจทำให้กระดาษเกิดความชื้น
นำกระดาษออกและใส่กระดาษใหม่ที่นำมาจากหีบห่อที่ยังไม่ได้แกะและยังไม่เคยใช้
มีขอบกระดาษบางส่วนติดกัน
นำกระดาษออกจากถาดแล้วงอหรือบิด 180 องศาหรือพลิกกลับด้าน แล้วใส่กลับเข้าไปในถาดอีกครั้ง อย่าคลี่ปึกกระดาษ หากยังมีปัญหาอยู่ให้เปลี่ยนไปใช้กระดาษอื่น
ไม่มีประเภทกระดาษที่ระบุในถาดกระดาษดังกล่าวหรือไม่มีการเลือกในซอฟต์แวร์
กำหนดค่าซอฟต์แวร์สำหรับกระดาษประเภทนั้น (ดูเอกสารคู่มือซอฟต์แวร์) กำหนดค่าถาดสำหรับกระดาษประเภทนั้น โปรดดู การกำหนดค่าถาดกระดาษ
กระดาษผ่านการใช้งานแล้ว
อย่าใช้กระดาษที่เคยใช้แล้ว

เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถพิมพ์สองหน้า (การพิมพ์สองด้าน) ได้ถูกต้อง
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คุณพยายามพิมพ์สองด้านบนกระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้
ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้สามารถใช้พิมพ์แบบสองหน้าได้ โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน หากใช้กระดาษนั้นไม่ได้ โปรดดูการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับการพิมพ์แบบสองหน้า
กำหนดให้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใช้การพิมพ์แบบสองหน้า โปรดดู การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
หน้าแรกพิมพ์ลงด้านหลังของแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ไว้แล้ว
สำหรับถาด 1 ให้ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยให้ด้านแรกคว่ำหน้าลง และขอบด้านล่างเข้าด้านในก่อน สำหรับถาด 2 หรือถาด 3 ให้ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยให้ด้านแรกหงายหน้าขึ้น และขอบด้านบนอยู่ทางด้านหลังของถาด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การใช้การพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองหน้า)
เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ไม่สนับสนุนการพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 และ 3800n ไม่สนับสนุนการพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ โปรดดู การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง
การกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ไม่ได้ตั้งการพิมพ์สองหน้าไว้
รันคุณสมบัติการกำหนดค่าอัตโนมัติ:
1.

ในทาสก์บาร์ของ Windows คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers

สำหรับ Windows 2000 และ Windows XP คลิก Start และคลิกที่ Printers

2.

เลือกเครื่องพิมพ์

3.

ในเมนู File คลิกที่ Properties

4.

คลิกที่แถบ การตั้งค่าเครื่อง หรือแถบ กำหนดค่า

5.

ใน ตัวเลือกที่ติดตั้งได้ คลิก การกำหนดค่าอัตโนมัติ

6.

คลิก อัปเดตทันที

พิมพ์ได้เพียงด้านเดียวแม้ว่าเลือกการพิมพ์สองหน้าไว้
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ไม่ได้เปิดใช้การพิมพ์สองหน้าด้วยตนเอง
ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้การพิมพ์แบบสองหน้าด้วยตนเอง โปรดดู การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ขนาดกระดาษที่เลือกไว้ไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองหน้า
ป้อนและเลือกกระดาษในขนาดและประเภทที่สนับสนุนการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

HP 3000 3600 3800 เมนูการจัดกระดาษ