ปัญหาการพิมพ์สี

ปัญหาการพิมพ์สี


พิมพ์ออกมาเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสี
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
มีการเลือก Grayscale ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกโหมด สี แทนโหมด Grayscale หรือ Monochrome
คุณไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องในโปรแกรมซอฟต์แวร์
เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง
ไม่มีสีปรากฏในหน้ากำหนดค่า
โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
การตั้งค่าแผงควบคุมสำหรับ หมึกสีหมด ตั้งไว้ที่ เริ่มต่ออัตโนมัติโดยใช้สีดำ และมีตลับหมึกสีอันใดอันหนึ่งหมด เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อโดยใช้สีดำเท่านั้น
เปลี่ยนตลับหมึกสี
การตั้งค่าแผงควบคุมสำหรับ จำกัดการใช้สี ตั้งไว้ที่ ไม่ใช้สี หรือตั้งไว้ที่ สีถ้าใช้ได้ และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ให้พิมพ์สี
เปลี่ยนการตั้งค่าแผงควบคุมเป็น ใช้สี

พิมพ์สีไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
คุณสมบัติของกระดาษไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้
โปรดดู HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide
ไปที่ www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 หรือ www.hp.com/support/clj3800 สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อ HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วให้เลือก Manuals
เครื่องพิมพ์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรืออากาศแห้งเกินไป
ตรวจดูให้แน่ใจว่าความชื้นในบริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่สูงเกินข้อกำหนดเกี่ยวกับความชื้น
เก็บวัสดุการพิมพ์ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ โปรดดู เมนูย่อยคุณภาพการพิมพ์
HP 3000 3600 3800 note ปัญหาการพิมพ์สี หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพสี โปรดดู การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

สีไม่ครบ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ตลับหมึกพิมพ์ของ HP ชำรุด
เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

สีไม่สม่ำเสมอหลังจากใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ตลับหมึกพิมพ์ใหม่บางครั้งต้องผ่านการพิมพ์หลายๆ แผ่นก่อนจึงจะให้คุณภาพงานพิมพ์ที่สม่ำเสมอ
ลองพิมพ์ด้วยตลับหมึกใหม่อีกประมาณ 50 แผ่น และลองพิมพ์งานอีกครั้ง
ตลับหมึกพิมพ์สีอื่นอาจมีหมึกเหลือน้อย
ตรวจสอบมาตรวัดอุปกรณ์สิ้นเปลืองบนแผงควบคุมหรือพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง โปรดดู การใช้หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์
อาจต้องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
ตลับหมึกพิมพ์อาจเป็นตลับแบบเติมใหม่
ให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP โปรดดู อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

สีที่พิมพ์ออกมาไม่เหมือนสีบนหน้าจอ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
สีอ่อนมากๆ บนหน้าจอไม่พิมพ์ออกมา
โปรแกรมซอฟต์แวร์อาจอ่านสีที่อ่อนมากๆ เป็นสีขาว หากเป็นเช่นนั้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีที่อ่อนมากๆ
สีที่เข้มมากๆ บนหน้าจอพิมพ์ออกมาเป็นสีดำ
โปรแกรมซอฟต์แวร์อาจอ่านสีที่เข้มมากเป็นสีดำ หากเป็นเช่นนั้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีที่เข้มมากๆ
อาจต้องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
สีที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างจากที่พิมพ์ออกมา
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
1.

ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ไปที่แถบ สี ในส่วน ตัวเลือกสี เลือก กำหนดเอง

2.

คลิก การตั้งค่า

3.

ใน การเลือกสีด้วยตนเอง ในส่วน ตัวเลือกสี เลือก ดีฟอลต์ (sRGB) สำหรับแต่ละออบเจกต์

4.

คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุด

HP 3000 3600 3800 note ปัญหาการพิมพ์สี หมายเหตุ

ปัจจัยหลายประการอาจมีผลต่อความสามารถของคุณในการจับคู่สีที่พิมพ์ออกมากับสีที่แสดงบนหน้าจอ เช่น กระดาษ, แสงไฟจากเครื่องฉาย, โปรแกรมซอฟต์แวร์, พาเลตต์ของระบบปฏิบัติการ, จอภาพ และการ์ดวิดีโอ รวมทั้งไดรเวอร์ โปรดดู สี

HP 3000 3600 3800 ปัญหาการพิมพ์สี