ข้อความที่แผงควบคุม

ข้อความที่แผงควบคุม


ข้อความที่แผงควบคุม
คำอธิบาย
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
10.32.YY อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับอนุญาต
มีการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับอนุญาต
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ที่ไม่ใช่ของ HP ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP หรือคุณกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
หากคุณมั่นใจว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมแซมเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม งานแรกที่ค้างอยู่จะถูกยกเลิก
10.94.YY ถอดล็อคสำหรับขนส่งออกจากตลับหมึกทั้งหมด
มีล็อคการขนส่งอยู่ที่ตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งตลับ
1.

ถอดตลับหมึกทุกตลับ และตรวจสอบว่ามีล็อคการขนส่งติดอยู่ที่ปลายตลับหมึกแต่ละด้านหรือไม่ ถอดล็อคการขนส่งที่ยังไม่ได้ดึงออก

2.

ติดตั้งตลับหมึกกลับเข้าที่

10.XX.YY ข้อผิดพลาดหน่วยความจำอุปกรณ์สิ้นเปลือง
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านหรือบันทึกรหัสหน่วยความจำของตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งรหัส หรือมีรหัสหน่วยความจำอย่างน้อยหนึ่งรหัสขาดไป
1.

เปิดฝาด้านหน้า

2.

ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก และติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

3.

ปิดฝาด้านหน้า

4.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

5.

หากยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

11.XX ข้อผิดพลาดนาฬิกาภายใน
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
นาฬิกาภายในเครื่องพิมพ์ทำงานไม่ถูกต้อง การพิมพ์ยังดำเนินต่อไปได้ แต่เครื่องจะขอให้คุณตั้งวันและเวลาทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์
โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
13.XX.YY กระดาษติดในถาด 2
มีกระดาษติดอยู่ในถาด 2
ถอดถาด 2 นำกระดาษติดออก และใส่ถาด 2 เข้าที่เดิม
โปรดดู การแก้ปัญหากระดาษติด
หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
13.XX.YY กระดาษที่ทางผ่านการพิมพ์สองด้านติดที่ฝาด้านหน้า
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดที่บริเวณกระดาษออกของอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน ซึ่งอยู่ภายในฝาด้านหน้า
เปิดฝาด้านหน้าและนำกระดาษติดออก
โปรดดู การแก้ปัญหากระดาษติด
หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษที่ติดออกหมดแล้วและออกจากความช่วยเหลือแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
13.XX.YY กระดาษพิมพ์ติดที่ฝาด้านหน้า
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดภายในฝาด้านหน้า
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
โปรดดู การแก้ปัญหากระดาษติด
หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษที่ติดออกหมดแล้วและออกจากความช่วยเหลือแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
13.XX.YY กระดาษพิมพ์สองด้านติดด้านในฝาด้านหน้า
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดภายในฝาด้านหน้า
เปิดฝาด้านหน้าและนำกระดาษติดออก
โปรดดู การแก้ปัญหากระดาษติด
หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษที่ติดออกหมดแล้วและออกจากความช่วยเหลือแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
13.XX.YY ติดที่ด้านในฝาด้านบน
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดที่ด้านล่างของฝาด้านหน้า
เปิดฝาด้านหน้าและนำกระดาษที่ติดอยู่ออกไป
13.XX.YY ติดที่ฟิวเซอร์ด้านในฝาด้านบน
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดที่ฟิวเซอร์
เปิดฝาด้านบนและนำกระดาษติดออก
HP 3000 3600 3800 caution ข้อความที่แผงควบคุม ข้อควรระวัง

ฟิวเซอร์จะมีความร้อน ควรรอให้เย็นลงประมาณ 10 นาที

โปรดดู การแก้ปัญหากระดาษติด
หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษที่ติดออกหมดแล้วและออกจากความช่วยเหลือแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
13.XX.YY ติดในถาด 1
สลับกับ
นำกระดาษติดออกและกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดอยู่ในถาดอเนกประสงค์
นำกระดาษติดออก และกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
โปรดดู การแก้ปัญหากระดาษติด
หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษที่ติดออกหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
13.XX.YY ติดในถาด X
สลับกับ
นำกระดาษติดออกและกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดอยู่ในถาด 1 หรือถาด 3
นำกระดาษติดออก และกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
หรือ
โปรดดู การแก้ปัญหากระดาษติด
หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากนำกระดาษที่ติดออกหมดแล้วและออกจากความช่วยเหลือแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
20 หน่วยความจำไม่พอ
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ในการทำต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ข้อมูลที่เครื่องพิมพ์ได้รับจากคอมพิวเตอร์มีมากจนเกินเนื้อที่หน่วยความจำ
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

ข้อมูลอาจหายไป

2.

ทำให้งานพิมพ์มีความซับซ้อนน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดชนิดนี้

3.

หากเพิ่มหน่วยความจำ เครื่องพิมพ์อาจสามารถพิมพ์งานที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้

22 เกินบัฟเฟอร์ EIO X
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น ที่มีอุปกรณ์ EIO
การ์ด EIO ของเครื่องพิมพ์ในช่อง X มีข้อมูลล้นบัฟเฟอร์ I/O ในขณะที่กำลังทำงานอยู่
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

ข้อมูลอาจหายไป

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

22 เกินบัฟเฟอร์ I/O ภายใน
HP Color LaserJet 3600 และ 3800 Series printers เท่านั้น
มีข้อมูลล้นบัฟเฟอร์ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ในตัวในระหว่างทำงาน
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

อาจมีข้อมูลบางส่วนสูญหายไป

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

22 เกินบัฟเฟอร์ I/O แบบ USB
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
บัฟเฟอร์ USB ของเครื่องพิมพ์มีข้อมูลล้นขณะที่กำลังทำงาน
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

ข้อมูลอาจหายไป

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

22 เกินบัฟเฟอร์ I/O แบบขนาน
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
บัฟเฟอร์แบบขนานของเครื่องพิมพ์มีข้อมูลล้นขณะที่กำลังทำงาน
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

ข้อมูลอาจหายไป

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่หลังจากออกจากความช่วยเหลือแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

22 เกินบัฟเฟอร์ I/O แบบซีเรียล
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น ที่มีอุปกรณ์ EIO
บัฟเฟอร์แบบอนุกรมของเครื่องพิมพ์มีข้อมูลล้นขณะที่กำลังทำงาน
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

ข้อมูลอาจหายไป

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

40 การรับส่งของ I/0 ในตัวไม่ดี
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ในตัวเกิดความเสียหาย
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ
40 การรับส่งทาง EIO X ไม่ดี
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น ที่มีอุปกรณ์ EIO
การเชื่อมต่อกับการ์ดในช่อง EIO เสียหาย
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

ข้อมูลอาจหายไป

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

40 การรับส่งทางซีเรียลไม่ดี
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลแบบอนุกรม (พาริตี, เฟรมมิ่ง หรือ Line overun) ขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูล
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

ข้อมูลอาจหายไป

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

41.3 ขนาดที่ไม่ทราบในถาด X
สลับกับ
ใส่ถาด X <TYPE> <SIZE>
กระดาษที่ใส่ไว้มีขนาดยาวกว่าหรือสั้นกว่าขนาดที่กำหนดค่าไว้สำหรับถาดนั้น
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์จากถาดอื่น

2.

ในการพิมพ์จากถาดปัจจุบัน ใส่กระดาษลงในถาดตามขนาดและประเภทที่ระบุไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าถาดต่างๆ ไว้ถูกต้อง ก่อนจะพิมพ์อีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
41.5 ประเภทที่ไม่ทราบในถาด X
สลับกับ
ใส่ถาด X <TYPE> <SIZE>
เครื่องพิมพ์ตรวจพบประเภทกระดาษอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในถาด
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์จากถาดอื่น

2.

ในการพิมพ์จากถาดปัจจุบัน ใส่กระดาษลงในถาดตามขนาดและประเภทที่ระบุไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าถาดต่างๆ ไว้ถูกต้อง ก่อนจะพิมพ์อีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
41.X ผิดพลาด
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ หรือกด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2.

หากข้อความดังกล่าวยังปรากฏอยู่หลังจากออกจากความช่วยเหลือแล้ว ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง

3.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

49.XXXXX ผิดพลาด
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
เฟิร์มแวร์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

50.X ข้อผิดพลาดฟิวเซอร์
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ฟิวเซอร์เกิดข้อผิดพลาด
1.

ปิดเครื่องพิมพ์

2.

ตรวจสอบดูว่าฟิวเซอร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและเข้าที่ดีแล้ว

3.

เปิดเครื่องพิมพ์

4.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

51.XY ผิดพลาด
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด
1.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

3.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

52.XY ผิดพลาด
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด
1.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

3.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

53.10.01 ข้อผิดพลาด RAM ที่ไม่สนับสนุน
หน่วยความจำ DIMM เป็น DIMM ที่ไม่รองรับกับเครื่อง
ติดตั้ง DIMM ที่ใช้ได้ โปรดดูที่ การทำงานด้วยหน่วยความจำ
54.XX ข้อผิดพลาด
เกิดข้อผิดพลาดของคำสั่งของเครื่องพิมพ์
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

57.XX ข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
เกิดข้อพลาดของพัดลมในเครื่องพิมพ์
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

59.XY ผิดพลาด
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
เกิดข้อพลาดของมอเตอร์เครื่องพิมพ์
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

หากอุปกรณ์ส่งหายไปหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง ข้อความนี้ก็อาจปรากฏขึ้นเช่นกัน ตรวจดูว่าติดตั้งอุปกรณ์ส่งอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง

62 ไม่มีระบบ
ไม่พบระบบ
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

64 ข้อผิดพลาด
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เกิดข้อผิดพลาดที่บัฟเฟอร์การสแกน
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

68.X การบันทึกในที่จัดเก็บถาวรล้มเหลว
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรมีข้อมูลเต็ม กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อลบข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินการต่อ แต่อาจได้ผลการทำงานที่ไม่ดีนัก
คำอธิบายสำหรับอักษร X
0 คือ NVRAM ในบอร์ด
1 คือดิสก์แบบถอดออกได้
1.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

68.X ข้อผิดพลาดที่จัดเก็บ ค่าเปลี่ยนไป
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไปที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรนั้น เป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง และถูกรีเซ็ตให้กลับไปใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อลบข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินการต่อ แต่อาจได้ผลการทำงานที่ไม่ดีนัก
1.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ

2.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

3.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

68.X ที่จัดเก็บถาวรเต็ม
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรมีข้อมูลเต็ม กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อลบข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินการต่อ แต่อาจได้ผลการทำงานที่ไม่ดีนัก
คำอธิบายสำหรับอักษร X
1 คือดิสก์แบบถอดออกได้ (flash หรือ hard)
0 คือ NVRAM ในบอร์ด
1.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ

2.

สำหรับข้อผิดพลาด 68.0 ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

3.

หากยังมีข้อผิดพลาด 68.0 อยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

4.

สำหรับข้อผิดพลาด 68.1 ให้ใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อลบไฟล์ออกจากดิสก์ไดรฟ์

5.

หากยังมีข้อผิดพลาด 68.1 อยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

79.XXXX ผิดพลาด
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
ฮาร์ดแวร์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

8X.YYYY ข้อผิดพลาด EIO
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
การ์ดอุปกรณ์เสริม EIO เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

8X.YYYY ข้อผิดพลาด JETDIRECT ในตัว
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ในตัว HP Jetdirect เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง
1.

ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

<Date> <Time>
ในการเปลี่ยน กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ในการข้าม กด STOP
เครื่องพิมพ์มีนาฬิกาภายในสำหรับการตรวจสอบวันเวลา เครื่องจะขอให้คุณตั้งค่าวันและเวลาที่ถูกต้องในครั้งแรกที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อเปลี่ยนวันและเวลา
กด Stop เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ คุณสามารถตั้งค่าวันและเวลาในภายหลังได้ โดยใช้เมนู การตั้งค่าระบบ
หากมีพรอมต์ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์ แสดงว่านาฬิกาทำงานไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP
INFLATE FAILURE
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างอัปเกรดเฟิร์มแวร์
1.

ติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

การทำงานไฟล์จัดเก็บ USB ล้มเหลว
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ซึ่งพยายามทำงานที่เป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลดไฟล์ไปไว้ในไดเรคทอรีที่ไม่มีอยู่)
1.

ยังพิมพ์งานต่อได้

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

3.

หากข้อความปรากฏขึ้นอีกครั้ง ปัญหานี้อาจเกิดที่โปรแกรมซอฟต์แวร์

การทำงานไฟล์จัดเก็บดิสก์ RAM ล้มเหลว
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ซึ่งพยายามทำงานที่เป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลดไฟล์ไปไว้ในไดเรคทอรีที่ไม่มีอยู่)
1.

ยังพิมพ์งานต่อได้

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

3.

หากข้อความนี้ปรากฏขึ้นอีกแสดงว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์อาจมีปัญหา

การพิมพ์หยุด
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อรันการทดสอบ Print/Stop และครบกำหนดเวลา
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ
การรับการอัปเกรด
กำลังดำเนินการอัปเกรดเฟิร์มแวร์
อย่าปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าเครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม
การเชื่อมต่ออุปกรณ์การพิมพ์สองด้านไม่ดี
สลับกับ
ในการทำต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่
ติดตั้งอุปกรณ์การพิมพ์สองด้านไม่ถูกต้อง
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
กำลัง… ทดสอบทางผ่านกระดาษ
เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบทางผ่านกระดาษ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังจัดทำ…หน้าการทำความสะอาด
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าทำความสะอาด เครื่องพิมพ์กลับไปที่สถานะ พร้อม หลังจากพิมพ์หน้าทำความสะอาดแล้ว
1.

ป้อนหน้าทำความสะอาดลงในถาด 1

2.

กดปุ่ม Menu

3.

เลือก คุณภาพการพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

4.

เลือก ประมวลผลหน้าการทำความสะอาด และกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

กำลังตรวจทางผ่านกระดาษ
เครื่องพิมพ์กำลังหมุนลูกกลิ้งเพื่อตรวจว่ามีกระดาษติดหรือไม่
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังตรวจเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์กำลังทำการทดสอบภายใน
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังทำความสะอาด…
เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลหน้าการทำความสะอาด
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังประมวลผล…
เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลข้อมูลงานพิมพ์ แต่ยังไม่ได้ดึงกระดาษ เมื่อเริ่มดึงกระดาษ ข้อความนี้จะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่แสดงว่ากำลังพิมพ์งานจากถาดใด
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังประมวลผล… จากถาด <X>
เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลข้อมูลงานพิมพ์จากถาดที่กำหนด
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังประมวลผลงานพิมพ์สองด้าน
สลับกับ
อย่าจับกระดาษจนกว่างานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
ในระหว่างการพิมพ์สองด้าน กระดาษจะยื่นออกมาชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะถูกดึงกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
อย่าหยิบกระดาษออกจนกว่ากระดาษจะออกมาที่ถาดรับกระดาษ
กำลังปรับเทียบ…
เครื่องพิมพ์กำลังปรับเทียบมาตรฐาน
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… การกำหนดค่า
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้ากำหนดค่า เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… การแก้ไขปัญหา PQ
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ทำตามคำแนะนำในหน้าที่พิมพ์ออกมา
กำลังพิมพ์… ตัวอย่าง RGB
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าตัวอย่าง RGB เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… ผังเมนู
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างแผนผังเมนูเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… รายการแบบอักษร
เครื่องพิมพ์อาจกำลังทำรายการ PCL หรือรายการแบบอักษรภาษา PS เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… ล็อกบันทึกการทำงาน
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าแสดงบันทึกการทำงาน เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… หน้าการลงทะเบียน
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าลงทะเบียน เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่เมนู ตั้งค่าการลงทะเบียน เมื่อพิมพ์หน้านี้
ทำตามคำแนะนำในหน้าที่พิมพ์ออกมา
กำลังพิมพ์… หน้าการใช้
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าแสดงการใช้ เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม ออนไลน์ เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… หน้าตัวอย่าง
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าตัวอย่าง เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… หน้าวินิจฉัย
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าการวินิจฉัย เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังพิมพ์… ไดเรคทอรีไฟล์
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เครื่องพิมพ์กำลังสร้างหน้าไดเรคทอรีเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์จะกลับไปที่สถานะ พร้อม เมื่อพิมพ์หน้านี้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังยกเลิก… <JOB NAME>
เครื่องพิมพ์กำลังอยู่ในขั้นตอนยกเลิกงานพิมพ์ ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่หยุดงานพิมพ์ ในตอนนี้ทางเดินกระดาษจะทำงาน และข้อมูลจากช่องทางการส่งข้อมูลที่ทำงานอยู่และรับมาแล้วจะถูกทิ้งไป
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังลบทางผ่านกระดาษ
มีกระดาษติดที่เครื่องพิมพ์หรือตรวจพบกระดาษที่วางไว้ผิดที่ เครื่องพิมพ์กำลังพยายามนำกระดาษที่ติดออกโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังลบล็อกบันทึกการทำงาน
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่ลบล็อกบันทึกการทำงาน จากนั้น เครื่องพิมพ์จะกลับเข้าสู่เมนู บริการ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังหมุนมอเตอร์
สลับกับ
ในการออก กดปุ่ม STOP
เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบโซลีนอยด์
กด Stop เพื่อหยุดการทดสอบ
กำลังหมุนมอเตอร์ <COLOR>
สลับกับ
ในการออก กดปุ่ม STOP
เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบส่วนประกอบ และส่วนประกอบที่เลือกคือ มอเตอร์ตลับหมึก <color>
กด Stop เพื่อหยุดการทดสอบ
กำลังอัปเกรด
กำลังดำเนินการอัปเกรดเฟิร์มแวร์
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ อย่าปิดเครื่องพิมพ์
กำลังเริ่ม
ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์และเริ่มต้นระบบ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังเริ่มใช้ดิสก์ RAM
สลับกับ
ไม่ต้องปิด
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
ดิสก์ RAM ใหม่ซึ่งติดตั้งในช่องเสียบ X กำลังเริ่มทำงาน
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังเริ่มใช้ที่จัดเก็บ USB <X>
HP Color LaserJet 3000 และ 3800 Series printers เท่านั้น
กำลังเริ่มต้นอุปกรณ์จัดเก็บ USB
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังเริ่มใช้ที่จัดเก็บแบบถาวร
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ เพื่อแสดงว่ากำลังเริ่มต้นใช้ที่จัดเก็บแบบถาวร
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังเรียกคืน…
เครื่องพิมพ์กลับไปใช้ค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานผลิต
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน
เครื่องพิมพ์กลับไปใช้ค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานผลิต
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กำลังโหลดโปรแกรม X
สลับกับ
ไม่ต้องปิด
คุณสามารถเก็บโปรแกรมและแบบอักษรต่าง ๆ ไว้ในระบบไฟล์ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะถูกโหลดไว้ใน RAM เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หมายเลข X คือลำดับหมายเลขโปรแกรมที่กำลังโหลดอยู่
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ขนาดไม่ตรงในถาด XX
สลับกับ
พร้อม
กระดาษในถาดนั้นมีขนาดที่แตกต่างจากขนาดที่กำหนดไว้ที่ถาดนั้น การพิมพ์จะดำเนินการต่อโดยใช้จากถาดอื่น แต่ไม่ใช่ถาดนี้
1.

ตรวจดูว่าปรับตัวกั้นกระดาษอย่างถูกต้อง

2.

ในเมนู การจัดการกระดาษ กำหนดถาดด้วยขนาดที่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด CODE CRC
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างอัปเกรดเฟิร์มแวร์
1.

ติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

ข้อผิดพลาด RFU สี
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างอัปเกรดเฟิร์มแวร์
1.

ติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

ข้อผิดพลาดการโหลด RFU
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างอัปเกรดเฟิร์มแวร์
1.

ติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่

2.

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

ข้อผิดพลาดอุปกรณ์เสริม USB
HP Color LaserJet 3000 และ 3800 Series printers เท่านั้น
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระแสไฟมากเกินไปในอุปกรณ์จัดเก็บ USB
1.

ปิดเครื่องพิมพ์

2.

ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออก

3.

เปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บ USB

4.

เปิดเครื่องพิมพ์

ดิสก์ RAM ผิดพลาด
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
ดิสก์ RAM ใช้ไม่ได้
1.

เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์ต่อสำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ RAM

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

ดิสก์ RAM มีการป้องกันการบันทึกไว้
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
มีการป้องกันระบบไฟล์ไว้ จึงไม่สามารถบันทึกไฟล์ใหม่ลงไปได้
1.

ในการใช้การบันทึกในหน่วยความจำดิสก์ RAM ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อปิดการป้องกันการเขียน

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก HP Web Jetadmin
ตลับหมึก <COLOR> ไม่ถูกต้อง
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ติดตั้งตลับหมึกสีไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ติดตั้งตลับหมึก <COLOR>
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ยังไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรือติดตั้งในเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ติดตั้งฟิวเซอร์
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ยังไม่ได้ติดตั้งฟิวเซอร์ หรือติดตั้งในเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP Customer Support หรือผู้ให้บริการของ HP ที่ได้รับอนุญาต
ติดตั้งอุปกรณ์ของแท้ของ HP แล้ว
เพิ่งมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของ HP ใหม่ เครื่องพิมพ์จะกลับไปสู่สถานะ พร้อม หลังจากประมาณ 10 วินาที
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง
สำหรับสถานะ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ไม่มีตลับหมึกตั้งแต่ 2 ตลับขึ้นไป
ติดตั้งตลับหมึกที่หายไป
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม แล้วกดปุ่ม HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์
ติดทางผ่านกระดาษบริเวณฝาด้านหน้า
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีกระดาษติดที่ทางผ่านกระดาษ
เปิดฝาด้านหน้าและนำกระดาษที่ติดอยู่ออกไป
ต้องมีการยอมรับ ให้รอสักครู่
เครื่องพิมพ์รับคำสั่งให้พิมพ์หน้าข้อมูลภายในเครื่องพิมพ์ แต่ต้องพิมพ์งานปัจจุบันให้เสร็จก่อนจึงจะพิมพ์หน้าข้อมูลภายในเครื่องพิมพ์ได้
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ถอดตลับหมึกพิมพ์ทุกตลับออกจากเครื่องพิมพ์
สลับกับ
ในการออก กดปุ่ม STOP
เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบส่วนประกอบ
ถอดตลับหมึกพิมพ์ทุกตลับออกจากเครื่องพิมพ์
หลังจากวินิจฉัยปัญหาแล้ว ให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ทั้งหมดใหม่
ถอดตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งตลับ
สลับกับ
ในการออก กดปุ่ม STOP
เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบการตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช้งาน หรือกำลังทดสอบส่วนประกอบ
ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกมาหนึ่งตลับ
เมื่อทดสอบเสร็จแล้วให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่
ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB X ออกแล้ว
HP Color LaserJet 3000 และ 3800 Series printers เท่านั้น
มีการถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ในขณะที่เปิดเครื่องพิมพ์
1.

ปิดเครื่องพิมพ์

2.

ในการทำงานต่อโดยใช้อุปกรณ์ USB ให้ติดตั้งใหม่อีกครั้ง

3.

เปิดเครื่องพิมพ์

ถาด X <TYPE> <SIZE>
สลับกับ
ในการเปลี่ยนขนาดหรือประเภท กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
เครื่องพิมพ์กำลังรายงานการกำหนดค่าปัจจุบันของถาด X
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 arrow return ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อลบข้อความ
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อเปลี่ยนประเภทหรือขนาด
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
ถาด XX ว่าง <TYPE> <SIZE>
สลับกับ
พร้อม
ไม่มีกระดาษในถาด แต่งานพิมพ์ปัจจุบันไม่ต้องการใช้ถาดนี้
ใส่กระดาษในถาด ข้อความนี้แสดงประเภทและขนาดกระดาษซึ่งกำหนดไว้ที่ถาดในขณะนี้
ถาด XX เปิดอยู่
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
สลับกับ
พร้อม
เปิดถาดค้างอยู่ แต่ยังพิมพ์งานได้
ปิดถาด
ถาด XX เปิดอยู่หรือว่าง
สลับกับ
พร้อม
ไม่มีกระดาษในถาดหรือเปิดถาดค้างไว้ แต่งานพิมพ์ปัจจุบันไม่ต้องการใช้ถาดนี้
ปิดถาด หรือใส่กระดาษในถาด
ถาดมาตรฐานด้านบนเต็ม
สลับกับ
นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาด
ถาดกระดาษออกเต็ม พิมพ์ต่อไม่ได้
นำกระดาษออกจากถาด เครื่องจะพิมพ์งานต่อโดยอัตโนมัติ
ถูกจำกัดจากการพิมพ์สี
สลับกับ
พร้อม
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์
HP Color LaserJet 3000: เครื่องพิมพ์ตั้งไว้ที่การพิมพ์เฉพาะสีดำ แต่งานพิมพ์เป็นสี
HP Color LaserJet 3800: ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ที่ สีถ้าใช้ได้ และคุณหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์สี
HP Color LaserJet 3000: เปิดใช้การพิมพ์สีในเมนู การตั้งค่าระบบ ตั้ง จำกัดการใช้สี ไว้ที่ ใช้สี
HP Color LaserJet 3800: ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้หรือโปรแกรม ซึ่งให้คุณพิมพ์สีได้
ทำความสะอาดดิสก์ X% เสร็จสมบูรณ์
สลับกับ
ไม่ต้องปิด
กำลังลบดิสก์หน่วยความจำ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสูงถึงหนึ่งชั่วโมง ในช่วงเวลาดังกล่าว เครื่องจะไม่พิมพ์งาน
อย่าปิดเครื่องพิมพ์ รอจนกว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์
เครื่องพิมพ์จะรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาด
ที่จัดเก็บ USB <X> ไม่ทำงาน
HP Color LaserJet 3000 และ 3800 Series printers เท่านั้น
อุปกรณ์จัดเก็บ USB ไม่ทำงาน
เปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บ USB
ที่จัดเก็บ USB มีการป้องกันการบันทึกไว้
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
มีการป้องกันระบบไฟล์ไว้ จึงไม่สามารถบันทึกไฟล์ใหม่ลงไปได้
1.

ในการใช้งานการบันทึกในอุปกรณ์จัดเก็บ ให้ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อปิดการป้องกันการบันทึก

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก HP Web Jetadmin
บันทึกการตั้งค่าแล้ว
เครื่องพิมพ์กำลังบันทึกค่าที่เลือกในเมนู
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ประเภทไม่ตรงกันในถาด XX
สลับกับ
พร้อม
กระดาษในถาดนั้นมีประเภทที่แตกต่างจากประเภทที่กำหนดไว้ที่ถาดนั้น การพิมพ์จะดำเนินการต่อโดยใช้จากถาดอื่น แต่ไม่ใช่ถาดนี้
ในเมนู การจัดการกระดาษ กำหนดถาดด้วยประเภทที่ถูกต้อง
ปิดฝาด้านบนและฝาปิดด้านหน้า
ต้องปิดฝาด้านบนและฝาด้านหน้า
ปิดฝาด้านบนและฝาปิดด้านหน้า
ป้อนด้วยตนเอง <TYPE> <SIZE>
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ถาด 1 ว่างเปล่า และไม่มีถาดอื่นที่ใช้งานได้
ใส่กระดาษในถาด 1 และกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินการต่อ
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
ป้อนด้วยตนเอง <TYPE> <SIZE>
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
กระดาษอยู่ในถาด 1 แต่งานพิมพ์นี้ต้องใช้ประเภทและขนาดกระดาษเฉพาะ ซึ่งไม่มีในขณะนี้
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์จากถาดนี้
หรือ
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
ป้อนด้วยตนเอง <TYPE> <SIZE>
สลับกับ
ในการใช้ถาดอื่น กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ไม่มีกระดาษในถาด 1 และงานพิมพ์ต้องการประเภทและขนาดกระดาษเฉพาะ ซึ่งอยู่ในถาดอื่น
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์จากถาดอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
หรือ
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
ผิดพลาดเมื่อทดสอบหน่วยความจำ เปลี่ยน DIMM 1
หน่วยความจำ DIMM ที่ใช้ไม่ได้
ติดตั้งหน่วยความจำ DIMM ที่ใช้ได้ โปรดดูที่ การทำงานด้วยหน่วยความจำ
มีการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับอนุญาต
สลับกับ
พร้อม
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ติดตั้งอยู่ และมีการกดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม (แทนค่า)
หากคุณมั่นใจว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมแซมเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
ย้ายโซลีนอยด์
สลับกับ
ในการออก กดปุ่ม STOP
เครื่องพิมพ์กำลังทดสอบโซลีนอยด์
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ระบบไฟล์จัดเก็บ USB เต็ม
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบไฟล์ แต่บันทึกไม่สำเร็จเนื่องจากระบบไฟล์เต็ม
1.

ใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์จัดเก็บ แล้วลองบันทึกอีกครั้ง

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก HP Web Jetadmin
ระบบไฟล์ดิสก์ RAM เต็ม
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
เครื่องพิมพ์ได้รับคำสั่งระบบไฟล์ PJL ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบไฟล์ แต่บันทึกไม่สำเร็จเนื่องจากระบบไฟล์เต็ม
1.

ใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อลบไฟล์ออกจากหน่วยความจำดิสก์ RAM แล้วลองอีกครั้ง

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก HP Web Jetadmin
ล้างดิสก์ X% เสร็จสมบูรณ์
สลับกับ
ไม่ต้องปิด
กำลังลบดิสก์หน่วยความจำ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสูงถึงหนึ่งชั่วโมง ในช่วงเวลาดังกล่าว เครื่องจะไม่พิมพ์งาน
อย่าปิดเครื่องพิมพ์ รอจนกว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์
เครื่องพิมพ์จะรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาด
สั่งซื้อตลับหมึก <COLOR>
สลับกับ
พร้อม
ตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุใกล้หมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งาน และจะพิมพ์ต่อไปจนครบจำนวนหน้าโดยประมาณดังที่แจ้ง
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งในข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินต่อไป จนกว่า เปลี่ยนตลับหมึก <COLOR> ปรากฏขึ้น
HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้โดยประมาณจะคำนวณจากพื้นที่ข้อมูลในหน้าบันทึกการใช้งานอุปกรณ์สิ้นเปลืองนี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

หากไม่ต้องการให้แสดงข้อความนี้ ให้ไปที่เมนู การตั้งค่าระบบ ตั้งค่า สั่งซื้อเมื่อเหลือเพียง เป็น 0%

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง
สลับกับ
พร้อม
อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมดมีมากกว่าหนึ่งอย่าง
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูว่าควรสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใดบ้าง

2.

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง การพิมพ์ยังคงดำเนินต่อไปจนกว่า เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง ปรากฏขึ้น

หรือ
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
สแต็คเอาต์พุตการป้อนด้วยตนเอง
สลับกับ
จากนั้น กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ด้านที่สอง
ด้านแรกของงานพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้รับการพิมพ์แล้ว และเครื่องพิมพ์หยุดชั่วคราวจนกว่าจะใส่ปึกกระดาษนั้นกลับเข้าไป
นำปึกกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดทางออก แล้วใส่กลับเข้าในถาด 1 เพื่อพิมพ์ด้านที่สองของงานพิมพ์ทั้งสองด้าน กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง
ส่งอัปเกรดใหม่
อัปเกรดเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสมบูรณ์
ลองอัปเกรดอีกครั้ง
หน่วยความจำไม่เพียงพอในการโหลดแบบอักษร/ข้อมูล
ข้อความนี้จะสลับกับชื่ออุปกรณ์จัดเก็บ อุปกรณ์จัดเก็บมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะโหลดแบบอักษรหรือข้อมูลอื่นๆ
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อโดยไม่ใช้ข้อมูล
หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เพิ่มจำนวนหน่วยความจำของอุปกรณ์ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หยุดชั่วคราว
สลับกับ
ในการกลับไปที่ พร้อม กดปุ่มหยุด
เครื่องพิมพ์หยุดชั่วคราว
กด หยุด เพื่อเริ่มพิมพ์ต่อ
อุปกรณ์ของแท้ของ HP ที่ออกแบบสำหรับ <PROD>
สลับกับ
พร้อม
อุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP นี้ ไม่ได้รับออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์นี้ และไม่ได้รับการสนับสนุน เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ด้วยอุปกรณ์สิ้นเปลืองนี้ได้ แต่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์
โปรดเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์นี้
อุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB ผิดพลาด
สลับกับ
พร้อม
ในการลบ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น
อุปกรณ์จัดเก็บ USB ใช้ไม่ได้
1.

เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์ต่อสำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บ

2.

ในการลบข้อความนี้จากหน้าจอ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม

3.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดอุปกรณ์จัดเก็บออกและติดตั้งใหม่ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

4.

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บ

อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
สำหรับสถานะ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
มีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์มากกว่า 2 ตลับขึ้นไปลงในช่องที่ไม่ถูกต้อง
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม แล้วกดปุ่ม HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองและชิ้นส่วน
เข้าใช้ไม่ได้ ล็อคเมนู
ผู้ดูแลระบบของเครื่องพิมพ์เปิดใช้การรักษาความปลอดภัยที่แผงควบคุม คุณไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าแผงควบคุมในกรณีดังกล่าวได้ ข้อความจะหายไปหลังผ่านไป 2-3 วินาที และเครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะ พร้อม หรือ ไม่ว่าง
ติดต่อให้ผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์เปลี่ยนการตั้งค่า
เปลี่ยนตลับหมึก <COLOR>
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ตลับหมึกพิมพ์ดังกล่าวหมดอายุการใช้งานแล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อไปจนกว่าคุณจะนำตลับหมึกพิมพ์ใหม่มาเปลี่ยน
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
ดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หรือ การเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองและชิ้นส่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
เปลี่ยนตลับหมึก <COLOR>
สลับกับ
ในการทำต่อ กดHP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุใกล้หมดอายุการใช้งาน และค่า เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง ใน การตั้งค่าระบบ ตั้งไว้ที่ หยุดเมื่อเหลือน้อย ยกเลิกการตั้งค่าดังกล่าวด้วยการกดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
1.

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์

2.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ

หรือ
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง
สลับกับ
สำหรับสถานะ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
มีตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อย 2 ตลับหมด และต้องเปลี่ยนใหม่
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูว่าควรเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองใด

2.

กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองและชิ้นส่วน
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมดมีมากกว่าหนึ่งอย่าง และค่า เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง ใน การตั้งค่าระบบ ตั้งไว้ที่ หยุดเมื่อเหลือน้อย
1.

กด เมนู และเลื่อนไปที่เมนู สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อดูว่าควรสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใด

2.

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

3.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์ต่อ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ใช้การแทนอยู่
สลับกับ
พร้อม
มีตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งตลับหมด แต่ยังพิมพ์งานต่อได้ อาจเกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูว่าควรสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใดบ้าง

2.

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมด

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ใช้สีดำเท่านั้น
สลับกับ
พร้อม
มีตลับหมึกสีอย่างน้อยหนึ่งตลับหมด ยังพิมพ์งานต่อได้ แต่จะใช้เฉพาะสีดำ
1.

กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูว่าควรสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใดบ้าง

2.

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมด

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
เปิดโหมดพักเครื่อง
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง หากมีการกดปุ่มใดๆ หรือมีการรับข้อมูล จะเป็นการยกเลิกโหมดพักเครื่อง
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เครื่องพิมพ์จะออกจากโหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติ
ใช้ถาด X <TYPE> <SIZE>
เครื่องพิมพ์กำลังนำเสนอกระดาษประเภทอื่นๆ สำหรับงานที่จะพิมพ์
1.

ใช้ HP 3000 3600 3800 arrow up ข้อความที่แผงควบคุม และ HP 3000 3600 3800 arrow down ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อไฮไลท์ขนาดหรือประเภทอื่น และกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทนั้น

2.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 arrow return ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อกลับไปยังขนาดหรือประเภทก่อนหน้า

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
ใช้ลักษณะที่เลือกไว้ไม่ได้
สลับกับ
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
เครื่องพิมพ์ได้รับการร้องขอภาษาที่ไม่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ งานพิมพ์ถูกยกเลิกและไม่มีการพิมพ์หน้าใดๆ
1.

กดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดำเนินงานต่อ

2.

ลองใช้ไดรเวอร์อื่น

HP 3000 3600 3800 note ข้อความที่แผงควบคุม หมายเหตุ

สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ คุณต้องใช้ไดรเวอร์ที่จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์เหล่านี้

ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ HP
สลับกับ
พร้อม
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ติดตั้งอยู่ แต่มีการกดปุ่ม HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม (แทนค่า)
หากคุณมั่นใจว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมแซมเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
ใส่ถาด X <TYPE> <SIZE>
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
ถาด X ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงานนั้น และไม่สามารถใช้ถาดอื่นได้
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
ใส่ถาด X <TYPE> <SIZE>
สลับกับ
ในการใช้ถาดอื่น กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ถาด X ไม่มีกระดาษ หรือถูกกำหนดค่าไว้สำหรับกระดาษประเภทอื่นและขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงานนั้น
กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือ
หรือ
กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อพิมพ์จากถาดอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การกำหนดค่าถาดกระดาษ
ใส่หรือปิดถาด XX
เปิดถาดค้างไว้ และเครื่องพิมพ์พยายามพิมพ์จากถาดอื่น
ปิดถาดดังกล่าวเพื่อให้พิมพ์งานต่อ
ได้รับข้อมูล
สลับกับ
พร้อม
เครื่องพิมพ์รับข้อมูลแล้วและกำลังรอการดึงกระดาษ เมื่อเครื่องพิมพ์รับไฟล์อีกไฟล์หนึ่ง ข้อความนี้ควรจะหายไป
เครื่องพิมพ์หยุดชั่วคราว
หากเครื่องพิมพ์กำลังรอการดึงกระดาษ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม เพื่อทำต่อ
หากเครื่องพิมพ์หยุดชั่วคราว กด Stop เพื่อทำต่อ
ไม่ถูกต้อง
หมายเลข PIN ไม่ถูกต้อง
ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ไม่มีการดำเนินการในขณะนี้ที่ถาด X
สลับกับ
ขนาดถาดต้องไม่ใช่ ขนาดใดก็ได้/กำหนดเองแบบใดก็ได้
คุณพยายามตั้งค่าการรีจิสเตอร์อุปกรณ์การพิมพ์สองด้านสำหรับถาดที่กำหนดเป็น ขนาดใดก็ได้ กำหนดเองแบบใดก็ได้ การรีจิสเตอร์อุปกรณ์การพิมพ์สองด้านจะใช้ไม่ได้ เมื่อตั้งขนาดของถาดเป็นค่าดังกล่าว
ให้เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดสำหรับถาดนั้น
ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ HP
สลับกับ
สำหรับความช่วยเหลือ กด HP 3000 3600 3800 question ข้อความที่แผงควบคุม
มีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ที่ไม่ใช่ของ HP ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP หรือคุณกด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
หากคุณมั่นใจว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมแซมเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
หากต้องการพิมพ์งานต่อ กด HP 3000 3600 3800 check ข้อความที่แผงควบคุม
ไม่มีล็อกบันทึกการทำงาน
แสดงล็อกบันทึกการทำงานได้รับการเลือกไว้จากแผงควบคุม และขณะนี้ล็อกบันทึกการทำงานไม่มีข้อมูลใดๆ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

HP 3000 3600 3800 ข้อความที่แผงควบคุม