กระดาษติด

กระดาษติด


ใช้ภาพนี้เพื่อแก้ปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์ สำหรับคำแนะนำในการนำกระดาษติดออก ดูที่การแก้ปัญหากระดาษติด

ตำแหน่งที่กระดาษติด (เครื่องพิมพ์ในภาพที่แสดงไม่มีถาดเสริม 3)

HP 3000 3600 3800 as jm01 กระดาษติด

1
ถาดกระดาษออก
2
ทางเดินกระดาษ
3
ถาด 1
4
ถาด 2 หรือ 3
5
ทางเดินกระดาษในการพิมพ์แบบสองหน้า (สำหรับการพิมพ์สองด้าน)
6
ฟิวเซอร์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 กระดาษติด