Hewlett-Packard begränsad garanti

Hewlett-Packard begränsad garanti


HP-PRODUKT
DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET
Skrivarna HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn och 3800dtn
Ett års begränsad garanti

HP garanterar kunden/slutanvändaren att maskinvara, tillbehör och reservdelar från HP är fria från material- och tillverkningsfel efter inköpsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden mottager meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller ha prestanda som nya.

HP garanterar att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna på grund av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att programvaran har installerats och används på rätt sätt. Om HP får meddelande om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta det program från vilket det inte går att exekvera programinstruktionerna på grund av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kan ske utan störningar eller fel. Om HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt till ersättning av inköpspriset vid omedelbar returnering av produkten.

HP:s produkter kan innehålla omfabricerade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller som har använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte för fel som uppstått på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll eller kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller förbrukningsmaterial som inte tillhandahållits av HP, (c) obehörig modifiering eller missbruk, (d) användning av produkten på en plats som inte uppfyller de publicerade kraven för yttre förhållanden eller (e) felaktig uppställningsplats eller underhåll.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner, stater eller provinser tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på var du bor. HP:s begränsade garanti gäller i samtliga länder/regioner där HP tillhandahåller support för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantiservicenivån kan variera med lokal standard. HP kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användningsbar i ett land där den inte från början var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSERNA I DENNA GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner, stater och provinser tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti, och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

HP 3000 3600 3800 Hewlett-Packard begränsad garanti