Składniki programu HP Easy Printer Care

Składniki programu HP Easy Printer Care


Program HP Easy Printer Care zawiera części opisane poniżej.


Część
Opis
Zakładka Przegląd
Zawiera podstawowe informacje o stanie drukarki.

Lista urządzenia: Pokazuje drukarki, które można wybrać.

Część Stan urządzenia: Pokazuje informacje o stanie drukarki. Ta część pokazuje alarmowe stany drukarki, jak na przykład informacja o pustej kasecie drukującej. Pokazuje też informacje o identyfikacji urządzenia, komunikaty panelu sterowania i poziomy materiałów w kasetach drukujących. Po skorygowaniu problemu z drukarką kliknij przycisk HP 3000 3600 3800 refresh Składniki programu HP Easy Printer Care, aby uaktualnić stan urządzenia.

Część Stan materiałów eksploatacyjnych: Zawiera szczegółowe informacje na temat stanu materiałów eksploatacyjnych, np. określenie procentowe pozostałego w kasecie toneru i stan materiałów ładowanych do każdego podajnika.

Łącze do Materiały eksploatacyjne — szczegóły: Służy do otwierania strony stanu materiałów eksploatacyjnych, która zawiera szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych do drukarki, składaniu zamówień i odzysku.

Karta Pomoc techniczna
Zawiera informacje i łącza pomocy.

Zawiera informacje o urządzeniu, w tym alarmy dla elementów wymagających uwagi.

Zawiera łącza do informacji i narzędzi diagnostycznych

Zawiera łącza do stron internetowych firmy HP umożliwiających rejestrację produktu, uzyskanie pomocy technicznej i zamówienie materiałów eksploatacyjnych.

HP 3000 3600 3800 note Składniki programu HP Easy Printer Care Uwaga

Jeśli użytkownik używa modemu i nie połączył się z Internetem przed uruchomieniem programu HP Easy Printer Care, musi ustanowić połączenie, aby móc przejść na którąkolwiek z tych stron sieci Web.

Okno Zamawianie materiałów eksploatacyjnych
Umożliwia dostęp do zamawiania materiałów online lub za pomocą poczty elektronicznej.

Lista zamówień: Pokazuje materiały eksploatacyjne, które można zamówić dla każdej drukarki. Jeśli chcesz zamówić dany element, na liście elementów eksploatacyjnych kliknij pole wyboru Zamów dla tego elementu.

Przycisk Zamawianie materiałów eksploatacyjnych online Otwiera stronę internetową materiałów eksploatacyjnych firmy HP w nowym oknie przeglądarki. Po zaznaczeniu pola wyboru Zamów dla jakichkolwiek elementów informacja o tych elementach może być przekazana na stronę sieci Web.

Przycisk Drukuj listę zakupów: Drukuje informacje o materiałach eksploatacyjnych, dla których zostało zaznaczone pole wyboru Zamów.

Przycisk Drukuj listę zakupów: Tworzy tekstową listę elementów, dla których zostało zaznaczone pole wyboru Zamów. Listę można skopiować do wysyłanej dostawcy wiadomości e-mail.

Okno Ustawienia alarmów
Umożliwia skonfigurowanie drukarki w taki sposób, aby automatycznie powiadamiała użytkownika o napotkanych problemach.

Włączenie lub wyłączenie alarmów: Włącza lub wyłącza funkcję alarmu dla danej drukarki.

Miejsce wyświetlenia alarmu: Ustawia miejsce wyświetlenia alarmu — w przypadku, gdy drukowanie odbywa się na danej drukarce lub zawsze, gdy ma miejsce drukowanie.

Typ alarmu: Ustawia alarmy powiadamiające tylko o błędach krytycznych lub o każdym błędzie, w tym błędach powtarzających się.

Typ powiadomienia: Ustawia rodzaj pojawiającego się komunikatu (jako okno komunikatu, alarm paska zadań systemu lub wiadomość e-mail).

Zakładka Lista urządzeń
Pokazuje informacje o każdej drukarce z listy Urządzenia.

Informacje o drukarce, w tym nazwa, marka i model drukarki.

Ikonę (jeśli w rozwijanym polu Wyświetl jako ustawiona jest opcja domyślna Kafelki).

Każdy bieżący alarm dla drukarki

Po kliknięciu drukarki na liście program HP Easy Printer Care otwiera zakładkę Przegląd dla tej drukarki.
Informacje zawarte na zakładce Lista urządzeń to m.in.:
Okno Znajdź inne drukarki
Umożliwia dodanie innych drukarek do listy drukarek użytkownika.
Po kliknięciu łącza Znajdź inne drukarki na liście Urządzenia otwiera się okno Znajdź inne drukarki. Okno Znajdź inne drukarki zawiera narzędzie wykrywające inne drukarki sieciowe, które można dodać do listy Urządzenia, a następnie monitorować z poziomu komputera użytkownika.
HP 3000 3600 3800 Składniki programu HP Easy Printer Care