Wbudowany serwer internetowy

Wbudowany serwer internetowy


Poniżej zamieszczono opisy podstawowych ekranów wbudowanego serwera internetowego.


Zakładka lub część
Opis
Zakładka Informacje
Zawiera informacje na temat drukarki, stanu i konfiguracji.

Stan urządzenia: Pokazuje informacje o pozostałym czasie eksploatacji materiałów firmy HP (0% oznacza wyczerpanie danego materiału). Zawarto tu również dane dotyczące rodzajów i formatów papieru do drukowania ustawionych dla każdego podajnika. Aby zmienić domyślne ustawienia, kliknij opcję Zmień ustawienia.

Strona konfiguracji: Ta strona zawiera informacje pobrane ze strony konfiguracji drukarki.

Stan materiałów eksploatacyjnych: Pokazuje informacje o pozostałym czasie eksploatacji materiałów firmy HP (0% oznacza wyczerpanie danego materiału). Zawarto tu również numery części poszczególnych materiałów. Aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne, kliknij łącze Zamów materiały eksploatacyjne w obszarze Inne łącza w lewej części wyświetlanego okna.

Dziennik zdarzeń: Ta strona przedstawia listę wszystkich zdarzeń i błędów drukarki.

Strona statystyki materiałów: Pokazuje podsumowanie liczby stron wydrukowanych przez drukarkę, według rodzaju i formatu papieru.

Strona diagnostyczna Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące kalibracji drukarki, gęstości kolorów i innych parametrów.

Informacje o urządzeniu: Pokazuje nazwę sieciową drukarki, jej adres i informacje o modelu. Aby zmienić te ustawienia, kliknij Informacje o urządzeniu na zakładce Ustawienia.

Panel sterowania: Pokazuje komunikaty z panelu sterowania drukarki, na przykład Gotowość lub Włączony tryb uśpienia.

Dziennik zadań zużycia kolorów: Zawiera informacje dotyczące wydruków kolorowych na podstawie wykonanych zadań.

Druk: Umożliwia wysyłanie zadań do drukarki.

Zakładka Ustawienia
Umożliwia konfigurację drukarki z poziomu komputera użytkownika.

Konfiguruj urządzenie: Umożliwia konfigurację ustawień drukarki. Strona zawiera tradycyjne menu drukarki dostępne na wyświetlaczu panelu sterowania.

Serwer poczty elektronicznej: Tylko w wersjach sieciowych. Opcja używana razem ze stroną Alarmy w celu skonfigurowania ustawień przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail, jak również alarmów otrzymywanych pocztą elektroniczną.

Alarmy: Tylko w wersjach sieciowych. Pozwala użytkownikowi otrzymywać pocztą e-mail powiadomienia (alarmy) dotyczące zdarzeń drukarki i materiałów eksploatacyjnych.

Automatyczne wysyłanie: Umożliwia skonfigurowanie drukarki tak, aby wysyłała automatyczne wiadomości e-mail dotyczące konfiguracji drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych na określone adresy e-mail.

Bezpieczeństwo: Pozwala ustawić hasło zabezpieczające dostęp do zakładek Ustawienia oraz Sieć. Służy też do włączania i wyłączania pewnych funkcji wbudowanego serwera internetowego.

Edycja innych łączy: Pozwala na dodanie lub zmianę łączy do witryn internetowych. Łącze to jest wyświetlane w obszarze Inne łącza na wszystkich stronach wbudowanego serwera internetowego.

Informacje o urządzeniu: Pozwala na wprowadzenie nazwy drukarki i przydzielenie jej numeru. Wpisz imię, nazwisko oraz adres e-mail głównej osoby kontaktowej, która ma otrzymywać informacje o drukarce.

Język: Pozwala ustawić język, w jakim będą wyświetlane informacje wbudowanego serwera internetowego.

Data i godzina: Umożliwia czasową synchronizację z sieciowym serwerem czasu.

Czas budzenia Umożliwia ustawienie oraz edycję czasu budzenia drukarki.

Ogranicz kolor: Umożliwia ustawienie ograniczeń w wykonywaniu wydruków kolorowych przez użytkowników.

HP 3000 3600 3800 note Wbudowany serwer internetowy Uwaga

Zakładka Ustawienia może być chroniona hasłem. Jeśli drukarka znajduje się w sieci, przed zmianą jakichkolwiek ustawień na tej zakładce należy skontaktować się z administratorem drukarki.

Zakładka Sieć
Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.
Zakładka ta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe drukarki, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci opartej na protokole IP. Karta nie zostanie wyświetlona, kiedy drukarka jest bezpośrednio podłączona do komputera lub kiedy jest podłączona do sieci inaczej niż przy użyciu serwera druku HP Jetdirect.
HP 3000 3600 3800 note Wbudowany serwer internetowy Uwaga

Zakładka Sieć może być chroniona hasłem.

Other Links (Inne łącza)
Zawiera łącza do Internetu.

HP Instant Support™: Łączy użytkownika z witryną internetową pomocy firmy HP w celu znalezienia rozwiązań dla pojawiających się problemów. Usługa ta analizuje dziennik zdarzeń drukarki oraz dane o konfiguracji, aby zapewnić informacje diagnostyczne i wsparcie dla drukarki.

Zamów materiały eksploatacyjne: Kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie witryny internetowej firmy HP, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne firmy HP, takie jak kasety drukujące i papier.

Pomoc techniczna dla produktu: Połączenie z witryną pomocy drukarki, gdzie można wyszukiwać pomoc dla poszczególnych problemów.

HP 3000 3600 3800 note Wbudowany serwer internetowy Uwaga

Korzystanie z nich wymaga dostępu do sieci Internet. Jeśli użytkownik używa modemu i nie połączył się z Internetem przed otwarciem wbudowanego serwera internetowego, musi ustanowić połączenie, aby móc przejść na którąkolwiek z tych stron sieci Web. Podłączenie do Internetu może wymagać zamknięcia serwera i ponownego jego otworzenia.

HP 3000 3600 3800 Wbudowany serwer internetowy