Ograniczona gwarancja na kasetę drukującą

Ograniczona gwarancja na kasetę drukującą


Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób nieprawidłowo użytkowane, (b) działają nieprawidłowo z powodu niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym warunkom opisanym w specyfikacjach lub (c) uległy zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem problemu i próbkami wydruków) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, według własnego uznania, przeprowadzi wymianę lub zwróci koszty zakupu produktu uznanego za wadliwy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

HP 3000 3600 3800 Ograniczona gwarancja na kasetę drukującą