Rodzaj i Format

Rodzaj i Format


Drukuj według ustawień Rodzaj lub Format, gdy chcesz, aby drukarka pobierała materiał z pierwszego podajnika, do którego załadowany jest papier wybranego rodzaju lub formatu. Wybór materiału według rodzaju zamiast źródła pełni podobną funkcję, co blokowanie podajników i zabezpiecza przed przypadkowym użyciem niestandardowego materiału. Na przykład jeżeli podajnik jest skonfigurowany na papier firmowy, a w sterowniku wybrano drukowanie na zwykłym papierze, drukarka nie pobierze materiału z tego podajnika. Zamiast tego pobierze ona papier z podajnika, do którego załadowano zwykły papier i który został skonfigurowany dla zwykłego papieru.

HP 3000 3600 3800 note Rodzaj i Format Uwaga

Wybranie ustawienia Dowolny nie uruchamia funkcji blokowania tego podajnika.

Wybór materiału według rodzaju i formatu zapewnia o wiele lepszą jakość druku w przypadku papieru ciężkiego, błyszczącego i folii do prezentacji. Użycie nieprawidłowego ustawienia może spowodować niezadowalającą jakość druku. Należy zawsze drukować według ustawienia Rodzaj na specjalnych materiałach do drukowania, takich jak nalepki lub folie. Na kopertach należy zawsze drukować według ustawienia Format.

W przypadku drukowania według ustawienia Rodzaj lub Format i jeżeli podajniki nie są skonfigurowane dla określonego rodzaju lub formatu, należy załadować materiał do podajnika 1, a następnie w sterowniku drukarki wybrać Rodzaj lub Format z okna dialogowego Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukowania.

Jeśli drukowanie często odbywa się na określonym rodzaju lub formacie materiału, administrator drukarki (w przypadku drukarki sieciowej) lub użytkownik (w przypadku drukarki lokalnej), może skonfigurować podajnik dla tego rodzaju lub formatu. W takim przypadku, gdy podczas drukowania zadania wybrany zostanie ten rodzaj lub format, drukarka pobierze papier z podajnika skonfigurowanego dla danego rodzaju lub formatu. Patrz Konfiguracja podajników.

Gdy zostanie zamknięty podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3, zostanie wyświetlony komunikat z monitem o określenie opcji Rodzaj lub Format dla podajnika. Jeśli podajnik został już prawidłowo ustawiony, naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow return Rodzaj i Format , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Rodzaj i Format