Słownik

Słownikadministrator sieci

Osoba zarządzająca siecią.

adres IP

Niepowtarzalny numer przyporządkowany do komputera podłączonego do sieci.

BOOTP

Skrót wyrażenia „Bootstrap Protocol” (protokół programu ładującego) – protokół sieci Internet, umożliwiający komputerowi znalezienie własnego adresu IP.

bufor strony

Tymczasowa pamięć drukarki, używana do przechowywania danych strony w czasie, kiedy drukarka tworzy wygląd strony.

Chooser (Wybieracz)

Wyposażenie komputera Macintosh, umożliwiające wybór urządzenia.

czcionka

Pełny zestaw liter, cyfr i symboli o określonym kroju pisma.

DHCP

Skrót wyrażenia „dynamic host configuration protocol” (protokół dynamicznego konfigurowania hosta). Pojedyncze komputery lub urządzenia peryferyjne podłączone do sieci korzystają z protokołu DHCP do znajdywania informacji na temat własnej konfiguracji, łącznie z adresem IP.

DIMM

Skrót wyrażenia „dual inline memory module” (moduł pamięci w obudowie podłużnej dwurzędowej). Mała karta z układem elektronicznym, na której znajdują się układy pamięci.

domyślne

Zwykłe lub standardowe ustawienia sprzętu lub oprogramowania.

dupleks

Funkcja umożliwiająca drukowanie na obu stronach arkusza papieru. Nazywana również drukowaniem dwustronnym.

EIO

Skrót wyrażenia „enhanced input/output” (ulepszone wejście/wyjście). Złącze sprzętowe, używane do dodawania wewnętrznego serwera druku, karty sieciowej, dysku twardego oraz innych dodatków do drukarek HP.

Emulowany język PostScript

Oprogramowanie, emulujące Adobe PostScript, język programowania, opisujący wygląd wydrukowanej strony. Ten język drukarki widoczny jest jako „PS” w wielu menu.

EPS

Skrót wyrażenia „encapsulated PostScript”. Jest to typ pliku graficznego.

HP Jetdirect

Produkt firmy HP umożliwiający drukowanie w sieci.

HP Web Jetadmin

Oprogramowanie sieciowe do obsługi drukarek, opatrzone znakiem handlowym firmy HP, umożliwiające wykorzystania komputera do zarządzania wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi, podłączonymi do serwera druku HP Jetdirect.

I/O (WE/WY)

Skrót wyrażenia „input/output” (wejście/wyjście), odnoszącego się do ustawień portu komputera.

IPX/SPX

Skrót wyrażenia „internetwork packet exchange/sequenced packet exchange” (międzysieciowa wymiana pakietów/sekwencyjna wymiana pakietów).

język drukarki

Funkcje lub cechy charakterystyczne dla danej drukarki lub języka drukarki.

kalibracja

Proces, w trakcie którego drukarka wykonuje wewnętrzny proces ustawiania w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku.

komunikacja dwukierunkowa

Dwukierunkowe przesyłanie danych.

makro/makropolecenie

Skrót klawiszowy lub polecenie, powodujące wykonanie serii działań lub poleceń.

materiały

Papier, nalepki, folie i inne materiały, na których drukarka drukuje obraz.

materiały eksploatacyjne

Materiały wykorzystywane w drukarce, które muszą być wymieniane. Materiały eksploatacyjne dla tej drukarki obejmują cztery kasety drukujące.

monochromatyczne

Czarno-białe. Brak koloru.

obraz rastrowy

Obraz składający się z punktów.

odwzorowywanie

Proces tworzenia tekstu lub grafiki.

Oprogramowanie HP Easy Printer Care

Oprogramowanie umożliwiające nadzorowanie i konserwację drukarki za pomocą komputera stacjonarnego.

oprogramowanie sprzętowe

Instrukcje programowe, przechowywane w jednostce pamięci tylko do odczytu wewnątrz urządzenia.

panel sterowania

Miejsce na drukarce, gdzie znajdują się przyciski i ekran wyświetlacza. Panel sterowania służy do konfigurowania ustawień drukarki oraz do uzyskiwania informacji o stanie drukarki.

PCL

Skrót wyrażenia „Printer Control Language” (język sterowania drukarką).

piksel

Skrót wyrażenia „picture element” (element obrazu), najmniejsza jednostka w obszarze ekranu, w którym jest wyświetlany obraz.

PJL

Skrót wyrażenia „printer job language” (język zadań drukowania).

podajnik

Pojemnik na niezadrukowany papier.

pojemnik na papier

Pojemnik na wydrukowane strony.

PostScript

Język opisu strony, będący znakiem handlowym.

PPD

Skrót wyrażenia „PostScript printer description” (opis drukarki postscriptowej).

RAM

Skrót wyrażenia „random access memory” (pamięć o dostępie swobodnym): rodzaj pamięci komputerowej, używanej do przechowywania danych, które można zmieniać.

ROM

Skrót wyrażenia „read-only memory” (pamięć tylko do odczytu): rodzaj pamięci komputerowej, używanej do przechowywania danych, które nie są zmieniane.

sieć

System komputerów, połączonych wzajemnie za pośrednictwem kabli telekomunikacyjnych lub inaczej, w celu współdzielenia informacji.

skala odcieni szarości

Różne odcienie szarości.

sterownik drukarki

Oprogramowanie umożliwiające komputerowi dostęp do funkcji drukarki.

TCP/IP

Protokół internetowy, który stał się ogólnoświatowym standardem komunikacji.

toner

Bardzo drobny, czarny lub kolorowy proszek, tworzący obraz na nośniku druku.

urządzenie peryferyjne

Urządzenie pomocnicze, takie jak drukarka, modem lub system pamięci, współdziałające z komputerem.

utrwalacz

Zespół wykorzystujący wysoką temperaturę do utrwalania toneru na papierze lub innym nośniku.

wzór półtonów

Wzór półtonów, używający różnych rozmiarów kropek tuszu w celu utworzenia obrazu o jednolitym tonie, na przykład fotografii.

zespół transferu

Czarny, plastikowy pasek, przenoszący materiały do środka drukarki i przenoszący toner z kaset drukujących na nośnik.

znacznik pamięci

Fragment pamięci z określonym adresem.

HP 3000 3600 3800 Słownik