Problemy z reakcją drukarki

Problemy z reakcją drukarki


Wyświetlacz panelu sterowania jest pusty
Przyczyna
Rozwiązanie
Przycisk zasilania drukarki jest w pozycji wyłączony.
Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Wentylatory mogą pracować nawet jeśli drukarka znajduje się w trybie uśpienia (wyłączona).
Moduły DIMM pamięci drukarki (dostępne tylko dla drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) są uszkodzone lub nieprawidłowo zainstalowane.
Sprawdź, czy moduły pamięci DIMM są prawidłowo zainstalowane oraz czy nie są wadliwe.
Kabel zasilający nie jest dokładnie podłączony do drukarki i gniazdka zasilania.
Wyłącz i odłącz drukarkę, a następnie podłącz ponownie kabel zasilający. Włącz drukarkę.
Napięcie linii zasilającej jest nieprawidłowe.
Podłącz drukarkę do źródła zasilania z prawidłowym napięciem, podanym na nalepce z wymaganiami zasilania, znajdującej się z tyłu drukarki.
Kabel zasilający jest uszkodzony lub zużyty.
Wymień kabel zasilający.
Gniazdko zasilania nie działa prawidłowo.
Podłącz drukarkę do innego gniazdka zasilania.
Formatyzator może nie być zainstalowany.
Wyjmij zespół formatyzatora. Aby zainstalować go ponownie, wyrównaj kartę formatyzatora z prowadnicami w górnej i dolnej części gniazda, a następnie wsuń kartę z powrotem do drukarki. Wciśnij formatyzator, dopóki nie zatrzaśnie się na właściwym miejscu.

Wyświetlacz panelu sterowania jest trudno czytelny
Przyczyna
Rozwiązanie
Kontrast jest zbyt wysoki lub zbyt niski w stosunku do otoczenia biurowego.
Ustaw kontrast na wyświetlaczu panelu sterowania. Patrz Jasność wyświetlacza.

Drukarka jest włączona, lecz nic się nie drukuje
Przyczyna
Rozwiązanie
Kontrolka Gotowość drukarki nie świeci się.
Naciśnij przycisk Stop, aby drukarka powróciła do stanu Gotowość.
Górna pokrywa nie jest zamknięta.
Zamknij dokładnie górną pokrywę.
Kontrolka Dane pulsuje.
Drukarka prawdopodobnie nadal otrzymuje dane. Poczekaj, aż kontrolka Dane przestanie pulsować.
Na wyświetlaczu panelu sterowania wyświetlony jest komunikat WYMIEŃ KASETĘ – <KOLOR>.
Wymień określoną kasetę drukującą.
Na panelu sterowania drukarki wyświetlony jest komunikat drukarki inny niż Gotowość.
Patrz Komunikaty panelu sterowania.
W porcie równoległym mógł wystąpić błąd czasu oczekiwania systemu MS-DOS.
Dodaj polecenie MODE do pliku AUTOEXEC.BAT. Dodatkowe informacje zawiera podręcznik systemu MS-DOS.
Nie został wybrany język PS (emulacja PostScript).
Wybierz PS lub AUTO jako język drukarki. Patrz Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania.
Nie został wybrany prawidłowy sterownik w programie lub sterowniku drukarki (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series).
Wybierz sterownik PS w programie lub w sterowniku drukarki.
Drukarka nie jest prawidłowo skonfigurowana.
Patrz Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania.
Port komputera nie jest skonfigurowany lub nie działa prawidłowo.
Podłącz inne urządzenie peryferyjne do tego portu, aby sprawdzić działanie portu.
Drukarka nie została prawidłowo nazwana dla danej sieci lub komputera Macintosh.
Użytkownicy Macintosh muszą użyć prawidłowego programu narzędziowego do nadania nazwy drukarce w sieci. W oknie Chooser wybierz strefę AppleTalk oraz drukarkę.

Drukarka jest włączona, ale nie otrzymuje danych
Przyczyna
Rozwiązanie
Kontrolka Gotowość drukarki nie świeci się.
Naciśnij przycisk Stop, aby drukarka powróciła do stanu Gotowość.
Przednie drzwiczki nie są zamknięte.
Zamknij mocno przednie drzwiczki.
Na panelu sterowania drukarki wyświetlony jest komunikat drukarki inny niż Gotowość.
Patrz Komunikaty panelu sterowania.
Kabel przesyłania danych nie jest prawidłowy dla tej konfiguracji.
Wybierz prawidłowy kabel przesyłania danych dla używanej konfiguracji. Patrz Konfiguracja USB.
Kabel przesyłania danych nie jest dokładnie podłączony do drukarki i komputera.
Odłącz i podłącz ponownie kabel przesyłania danych.
Drukarka nie jest prawidłowo skonfigurowana.
Patrz Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania.
Konfiguracja interfejsu na stronie konfiguracji drukarki nie jest zgodna z konfiguracją komputera hosta.
Skonfiguruj drukarkę, aby była zgodna z konfiguracją komputera.
Komputer nie działa prawidłowo.
Spróbuj użyć programu, o którym wiesz, że działa prawidłowo, aby sprawdzić swój komputer lub, w przypadku połączenia przez port równoległy, wpisz Dir>Prn w wierszu poleceń systemu MS-DOS.
Port komputera, do którego podłączona jest drukarka nie jest skonfigurowany lub nie działa prawidłowo.
Podłącz inne urządzenie peryferyjne do tego portu, aby sprawdzić działanie portu.
Drukarka nie została prawidłowo nazwana dla danej sieci lub komputera Macintosh.
Użytkownicy Macintosh muszą użyć prawidłowego programu narzędziowego do nadania nazwy drukarce w sieci. W oknie Chooser wybierz strefę AppleTalk oraz drukarkę.

Nie można wybrać drukarki z komputera
Przyczyna
Rozwiązanie
Jeżeli używasz urządzenia przełączającego, możliwe, że drukarka nie została wybrana dla używanego komputera.
Wybierz prawidłową drukarkę za pomocą urządzenia przełączającego.
Kontrolka Gotowość drukarki nie świeci się.
Naciśnij przycisk Stop, aby drukarka powróciła do stanu Gotowość.
Na panelu sterowania drukarki wyświetlony jest komunikat drukarki inny niż Gotowość.
Patrz Komunikaty panelu sterowania.
W komputerze nie został zainstalowany prawidłowy sterownik drukarki.
Zainstaluj prawidłowy sterownik drukarki.
W komputerze nie została wybrana prawidłowa drukarka i port.
Wybierz prawidłową drukarkę i port.
Sieć nie jest prawidłowo skonfigurowana dla tej drukarki.
Użyj oprogramowania sieciowego do sprawdzenia konfiguracji sieciowej drukarki lub skontaktuj się z administratorem sieci.
Gniazdko zasilania nie działa prawidłowo.
Podłącz drukarkę do innego gniazdka zasilania.

Został wyświetlony komunikat informujący o tym, że funkcja drukowania dwustronnego nie jest dostępna dla wybranego rodzaju i formatu
Przyczyna
Rozwiązanie
Wybrany papier nie jest obsługiwany przez funkcję automatycznego drukowania dwustronnego.
Upewnij się, że włączona jest funkcja ręcznego drukowania dwustronnego. Patrz Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki.
HP 3000 3600 3800 Problemy z reakcją drukarki