Problemy z obsługą papieru

Problemy z obsługą papieru


Należy używać tylko materiału zgodnego ze specyfikacjami podanymi w przewodniku HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Informacje na temat składania zamówień znajdują się w sekcji Akcesoria i materiały eksploatacyjne.

Specyfikacje papieru dla tej drukarki podane są w sekcji Obsługiwane formaty materiałów.

Drukarka podaje kilka stron jednocześnie
Przyczyna
Rozwiązanie
Podajnik jest przepełniony.
Usuń nadmiar materiału z podajnika wejściowego.
Papier przekracza znacznik maksymalnej wysokości stosu w podajniku (podajniki 2 lub 3).
Otwórz podajnik i sprawdź, czy materiał znajduje się poniżej znacznika wysokości stosu.
Papier jest zlepiony.
Wyjmij arkusze materiału, wygnij je, obróć o 180 stopni lub odwróć i załaduj z powrotem do podajnika.
HP 3000 3600 3800 note Problemy z obsługą papieru Uwaga

Nie należy wachlować papierem. Wachlowanie powoduje naładowanie elektrostatyczne, które może powodować przyleganie papieru do siebie.

Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami dla tej drukarki.
Należy używać tylko materiałów HP zgodnych ze specyfikacjami dla tej drukarki. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.
Papier jest używany w otoczeniu o dużej wilgotności.
Użyj innego rodzaju papieru.

Drukarka podaje nieprawidłowy format strony
Przyczyna
Rozwiązanie
Do podajnika nie załadowano prawidłowego formatu papieru.
Załaduj prawidłowy format papieru do podajnika.
Nie został wybrany prawidłowy format materiału w programie lub w sterowniku drukarki.
Sprawdź, czy ustawienia w programie i sterowniku drukarki są odpowiednie, pamiętając o tym, że ustawienia programu zastępują ustawienia sterownika drukarki i panelu sterowania, a ustawienia sterownika drukarki zastępują ustawienia panelu sterowania.
Na panelu sterowania drukarki nie został wybrany prawidłowy format materiału dla podajnika 1.
Wybierz z poziomu panelu sterowania prawidłowy format papieru dla podajnika 1.
Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany.
Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik.

Drukarka pobiera materiał z niewłaściwego podajnika
Przyczyna
Rozwiązanie
Wykorzystywany jest sterownik innej drukarki.
Użyj sterownika do tej drukarki.
Określony podajnik jest pusty.
Załaduj materiał do określonego podajnika.
Działanie danego podajnika ustawione jest w podmenu USTAWIENIA SYSTEMOWE w menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA na PIERWSZY.
Zmień ustawienie na WYŁĄCZNIE.
Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany.
Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik.
Ustawienie UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA na panelu sterowania drukarki jest nastawione na opcję WYŁĄCZNIE, a wymagany podajnik jest pusty. Drukarka nie będzie używała innego podajnika.
Załaduj materiał do odpowiedniego podajnika.
lub
W menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA zmień ustawienie z WYŁĄCZNIE na PIERWSZY. To umożliwi drukarce pobieranie materiałów z innych podajników, kiedy w określonym podajniku zabraknie papieru.

Materiał nie jest podawany automatycznie
Przyczyna
Rozwiązanie
W programie wybrano opcję podawania ręcznego.
Załaduj papier do podajnika 1 lub, jeżeli podajnik jest załadowany, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Problemy z obsługą papieru.
Do podajnika nie załadowano prawidłowego formatu papieru.
Załaduj prawidłowy format materiału.
Podajnik jest pusty.
Załaduj materiał do podajnika.
Materiał zacięty uprzednio w drukarce nie został całkowicie usunięty.
Otwórz drukarkę i usuń materiały znajdujące się na ścieżce papieru. Sprawdź dokładnie, czy w obszarze utrwalacza nie ma zaciętych arkuszy. Patrz Zacięcia.
Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany.
Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik.
Prowadnice w podajniku nie są dosunięte do stosu materiału.
Sprawdź, czy prowadnice dotykają stosu.
Monit ręcznego podawania jest ustawiony na opcję ZAWSZE. Drukarka zawsze wyświetli monit podawania ręcznego, nawet, kiedy w podajniku będzie znajdował się papier.
Otwórz podajnik, załaduj ponownie materiał i zamknij podajnik.
Lub, zmień monit podawania ręcznego na JEŚLI NIE ZAŁADOWANE, aby drukarka wzywała do podawania ręcznego tylko wtedy, gdy podajnik jest pusty.
Ustawienie UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA na panelu sterowania drukarki jest nastawione na opcję WYŁĄCZNIE, a wymagany podajnik jest pusty. Drukarka nie będzie używała innego podajnika.
Załaduj papier do odpowiedniego podajnika.
lub
W menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA zmień ustawienie z WYŁĄCZNIE na PIERWSZY. To umożliwi drukarce pobieranie papieru z innych podajników, kiedy w określonym podajniku zabraknie materiału.

Materiał jest podawany z podajnika 2 i 3
Przyczyna
Rozwiązanie
W programie wybrane zostało ręczne podawanie lub podajnik 1.
Załaduj papier do podajnika 1 lub, jeżeli podajnik jest załadowany, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Problemy z obsługą papieru.
Do podajnika nie załadowano prawidłowego formatu papieru.
Załaduj prawidłowy format materiału.
Podajnik jest pusty.
Załaduj papier do podajnika.
Na panelu sterowania drukarki nie został wybrany prawidłowy rodzaj materiału.
Z poziomu panelu sterowania wybierz prawidłowy rodzaj papieru dla podajnika.
Materiał zacięty uprzednio w drukarce nie został całkowicie usunięty.
Otwórz drukarkę i usuń materiały znajdujące się na ścieżce papieru. Sprawdź dokładnie, czy w obszarze utrwalacza nie ma zaciętych arkuszy. Patrz Zacięcia.
Podajnik 3 (podajnik na 500 arkuszy) nie pojawia się jako opcja podajnika.
Podajnik 3 wyświetlany jest jako opcja tylko wtedy, gdy został zainstalowany. Sprawdź, czy sterownik drukarki został skonfigurowany do rozpoznawania podajnika 3 i czy podajnik ten jest poprawnie zainstalowany. Patrz: Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki.
Podajnik 3 jest zainstalowany nieprawidłowo.
Wydrukuj stronę konfiguracji, aby sprawdzić poprawność instalacji podajnika 3. Jeśli nie, sprawdź, czy opcjonalny podajnik na 500 arkuszy jest prawidłowo dołączony do drukarki.
Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany.
Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik.
Prowadnice w podajniku nie są dosunięte do stosu materiału.
Sprawdź, czy prowadnice dotykają stosu.
Ustawienie UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA na panelu sterowania drukarki jest nastawione na opcję WYŁĄCZNIE, a wymagany podajnik jest pusty. Drukarka nie będzie używała innego podajnika.
Zmień ustawienie z WYŁĄCZNIE lub załaduj papier do odpowiedniego podajnika.

Folie lub papier błyszczący nie są podawane
Przyczyna
Rozwiązanie
Prawdopodobnie załadowane folie nie spełniają specyfikacji firmy HP.
Należy używać tylko folii przeznaczonych do drukarek HP Color LaserJet.
W oprogramowaniu lub sterowniku drukarki nie został wybrany prawidłowy rodzaj materiału.
Sprawdź, czy w oprogramowaniu lub w sterowniku drukarki wybrany został prawidłowy rodzaj papieru.
Podajnik jest przepełniony.
Usuń nadmiar materiału z podajnika wejściowego. Upewnij się, że stos papieru nie przekracza wskaźnika wysokości stosu w podajnikach 2 lub 3. Nie przekraczaj maksymalnej wysokości stosu w podajniku 1.
Materiał w innym podajniku jest tego samego formatu co folia, a drukarka domyślnie pobiera z innego podajnika.
Upewnij się, że w programie lub sterowniku drukarki wybrany został podajnik zawierający folie lub papier błyszczący. Użyj panelu sterowania drukarki, aby skonfigurować podajnik dla rodzaju załadowanego papieru. Patrz Konfiguracja podajników.
Podajnik zawierający folie lub papier błyszczący nie jest prawidłowo skonfigurowany dla danego formatu.
Upewnij się, że w programie lub sterowniku drukarki wybrany został podajnik zawierający folie lub papier błyszczący. Użyj panelu sterowania drukarki, aby skonfigurować podajnik dla rodzaju załadowanego papieru. Patrz Konfiguracja podajników.

Koperty powodują zacięcie papieru lub nie są podawane do drukarki
Przyczyna
Rozwiązanie
Koperty są załadowane do nieobsługiwanego podajnika. Jedynie podajnik 1 może pobierać koperty.
Załaduj koperty do podajnika 1.
Koperty są zwinięte lub uszkodzone.
Spróbuj użyć innych kopert. Koperty należy przechowywać w stałych warunkach otoczenia. Zapoznaj się z częścią Koperty, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Koperty zaklejają się, ponieważ zawartość wilgoci jest zbyt duża.
Spróbuj użyć innych kopert. Koperty należy przechowywać w stałych warunkach otoczenia.
Kierunek ustawienia kopert jest nieprawidłowy.
Sprawdź, czy koperty są prawidłowo załadowane. Patrz Konfiguracja podajników.
Drukarka nie obsługuje kopert.
Zobacz Obsługiwane formaty materiałów lub przewodnik HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Podajnik 1 jest skonfigurowany dla innego formatu niż format koperty.
Skonfiguruj podajnik 1 dla formatu kopert.

Wydruk jest zwinięty lub zmarszczony
Przyczyna
Rozwiązanie
Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami dla tej drukarki.
Należy używać tylko materiałów spełniających specyfikacje firmy HP dla tej drukarki. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.
Materiał jest uszkodzony lub w złym stanie.
Wyjmij materiał z podajnika i załaduj materiał, który jest w dobrym stanie.
Drukarka pracuje w środowisku o nadmiernie wysokiej wilgotności.
Sprawdź, czy środowisko pracy jest zgodne z wymaganiami wilgotności w specyfikacjach.
Drukowane są duże wypełnione obszary.
Duże wypełnione obszary mogą powodować nadmierne zwijanie się materiałów. Spróbuj użyć innego wzoru.
Używany materiał nie był prawidłowo przechowywany i mógł wchłonąć wilgoć.
Wyjmij materiał i zastąp go materiałem z nowego, nieotwartego opakowania.
Materiał ma źle przycięte brzegi.
Wyjmij arkusze materiału, wygnij je, obróć o 180 stopni lub odwróć i załaduj z powrotem do podajnika. Nie należy wachlować papierem. Jeżeli problem nie ustępuje, wymień papier.
Określony format materiału nie został skonfigurowany dla podajnika lub nie został wybrany w oprogramowaniu.
Skonfiguruj oprogramowanie dla danego materiału (patrz dokumentacja oprogramowania). Skonfiguruj podajnik dla danego materiału. Patrz Konfiguracja podajników.
Materiał był już używany.
Nie należy ponownie używać materiału.

Drukarka nie drukuje dwustronnie lub nieprawidłowo drukuje dwustronnie.
Przyczyna
Rozwiązanie
Usiłujesz drukować dwustronnie na nieobsługiwanym papierze.
Sprawdź, czy papier jest obsługiwany w drukowaniu dwustronnym. Patrz Obsługiwane formaty materiałów. Jeżeli papier nie jest obsługiwany, patrz Ręczne drukowanie dwustronne.
Sterownik drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany na drukowanie dwustronne.
Skonfiguruj sterownik drukarki do drukowania dwustronnego. Patrz Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki.
Pierwsza strona drukowana jest na tylnej stronie formularza lub papieru firmowego.
Do podajnika 1 załaduj papier firmowy pierwszą stroną w dół, dolną krawędzią do przodu. Załaduj papier firmowy do podajnika 2 lub podajnika 3 pierwszą stroną skierowaną do góry, a górną krawędzią w kierunku tylnej strony podajnika. Zapoznaj się z częścią Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu), aby uzyskać dodatkowe informacje.
Ten model drukarki nie obsługuje automatycznego drukowania obustronnego.
Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 i 3800n nie obsługują automatycznego drukowania dwustronnego. Patrz Ręczne drukowanie dwustronne.
Drukarka nie jest poprawnie skonfigurowana do drukowania dwustronnego.
Uruchom funkcję automatycznej konfiguracji:
1.

Na pasku narzędzi systemu Windows kliknij kolejno Start, Ustawienia i Drukarki.

W systemie Windows 2000 i Windows XP kliknij Start, a następnie kliknij Drukarki.

2.

Wybierz drukarkę.

3.

W menu Plik kliknij Właściwości.

4.

Kliknij kartę Ustawienia urządzenia lub kartę Konfiguruj.

5.

W opcji Opcje instalacji kliknij Konfiguracja automatyczna.

6.

Kliknij Aktualizuj teraz.

Wydruk jest jednostronny, nawet jeśli wybrano opcję druku dwustronnego.
Przyczyna
Rozwiązanie
Funkcja ręcznego drukowania dwustronnego jest wyłączona.
Skonfiguruj sterownik drukarki do ręcznego drukowania dwustronnego. Patrz Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki.
Wybrany format papieru nie obsługuje drukowania dwustronnego.
Załaduj i wybierz rodzaj oraz format papieru, obsługujący automatyczne drukowanie dwustronne.
HP 3000 3600 3800 Problemy z obsługą papieru