Funkcja autokontynuacji

Funkcja autokontynuacji


Określa działanie drukarki, gdy system generuje błąd niepowodujący przerwania pracy. Ustawieniem domyślnym jest WŁ..

WŁ.: Ustawienie powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie przez dziesięć sekund przed automatycznym kontynuowaniem drukowania.

WYŁ: Powoduje zatrzymanie drukowania w chwili wyświetlenia przez drukarkę komunikatu o błędzie i do chwili naciśnięcia przycisku HP 3000 3600 3800 check Funkcja autokontynuacji.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Funkcja autokontynuacji