Podmenu ustawień systemowych

Podmenu ustawień systemowych


Menu USTAWIENIA SYSTEMOWE umożliwia dokonanie ogólnych zmian domyślnych ustawień konfiguracji drukarki, takich jak czas włączania się trybu oszczędzania energii, język drukarki i czas powrotu do drukowania po zablokowaniu papieru. Zapoznaj się z częścią Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania, aby uzyskać dodatkowe informacje.


Pozycja menu
Opcje
Opis
DATA/GODZINA
DATA
FORMAT DATY
CZAS
FORMAT CZASU
Ustawia godzinę i datę na drukarce.
LIMIT ZAPISYW. ZADAŃ
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
1–100
Wprowadza ograniczenia liczby zapisanych zadań, które mogą być zachowane w drukarce.
CZAS PRZECHOW. ZADANIA
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
WYŁ
1 GODZINA
4 GODZINY
1 DZIEŃ
1 TYDZIEŃ
Ustawia ilość czasu, w ciągu którego zapisane zadanie może pozostać w drukarce, zanim zostanie usunięte. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ
POKAŻ ADRES
AUTO
WYŁ
Opcja AUTO umożliwia wyświetlanie na panelu sterowania adresu IP drukarki na przemian z komunikatem Gotowość. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ
Ten element menu wyświetlony jest tylko w przypadku gdy drukarka podłączona jest do sieci.
OGRANICZ UŻYCIE KOLORU
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
WYŁĄCZ KOLOR
WŁĄCZ KOLOR
KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY
Wyłącza lub ogranicza użycie koloru. Ustawieniem domyślnym jest WŁĄCZ KOLOR Aby używać ustawienia KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY, należy ustawić pozwolenia dla użytkowników, używając wbudowanego serwera internetowego. Patrz Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.
MIESZANKA KOLORU I CZARNEGO
AUTO
GŁÓWNIE STRONY W KOLORZE
GŁÓWNIE STRONY W CZERNI
Służy do ustalania sposobu przełączania trybów drukarki z kolorowego na monochromatyczny (czarno-biały) w celu uzyskania jak najlepszej wydajności i przedłużenia żywotności kaset drukujących.
Wybranie AUTO spowoduje przywrócenie standardowych ustawień fabrycznych drukarki. Ustawieniem domyślnym jest AUTO
Wybierz ustawienie GŁÓWNIE STRONY W KOLORZE, jeżeli niemalże wszystkie zadania drukowania są kolorowe i pokrywają duży obszar strony.
Wybierz ustawienie GŁÓWNIE STRONY W CZERNI, jeżeli większość zadań drukowania jest czarno-biała, lub drukujesz zarówno zadania kolorowe, jak i czarno-białe.
DZIAŁANIE PODAJNIKA
UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA
KOMUNIKAT PODAWANIA RĘCZNEGO
WYBÓR MODELU OBSŁUGI PAPIERU
UŻYJ INNEGO PODAJNIKA
MONIT FORMATU/TYPU
DUPLEKS – PUSTE STRONY
Umożliwia określenie ustawień wyboru podajnika. (To ustawienie umożliwia taką konfigurację podajników, aby działały tak, jak podajniki w niektórych wcześniejszych drukarkach firmy HP.)
Ustawieniem domyślnym dla UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA jest WYŁĄCZNIE.
Ustawieniem domyślnym dla KOMUNIKAT PODAWANIA RĘCZNEGO jest ZAWSZE.
Opcja WYBÓR MODELU OBSŁUGI PAPIERU służy do określenia sposobu obsługi papieru przy drukowaniu z serwera druku Adobe ® PS.Opcja WŁ. włącza obsługę papieru typu HP.Opcja WYŁ. włącza obsługę papieru typu Adobe PS. Ustawieniem domyślnym jest WŁ.
Opcja UŻYJ INNEGO PODAJNIKA określa, czy pojawia się komunikat informujący o potrzebie zmiany podajnika, w przypadku gdy wybrany podajnik jest nieodpowiedni. Ustawieniem domyślnym jest WŁ.
Opcja MONIT FORMATU/TYPU określa, czy pojawia się komunikat informujący o potrzebie rekonfiguracji podajnika po jego ładowaniu i zamknięciu. Ustawieniem domyślnym jest WYŚWIETLACZ
Opcja DUPLEKS – PUSTE STRONY określa, czy drukarka odwraca strony, nawet jeśli są one puste. Ustawieniem domyślnym jest AUTO (tylko modele z możliwością drukowania dwustronnego).
Zapoznaj się z częścią Menu działania podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
OPÓŹNIENIE DRZEMKI
1 MINUTA
15 MINUT
30 MINUT
45 MINUT
60 MINUT
90 MINUT
2 GODZINY
4 GODZINY
Zmniejsza zużycie energii kiedy drukarka nie jest aktywna przez dłuższy czas.
Nastawia długość czasu bezczynności drukarki przed przejściem do trybu oszczędzania energii. Ustawieniem domyślnym jest 30 MINUT
Zapoznaj się z częścią Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb drzemki, aby uzyskać dodatkowe informacje.
CZAS GOTOWOŚCI
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA
Ustawia „czas budzenia” dla drukarki, w celu jej rozgrzania się i kalibracji. Ustawieniem domyślnym dla poszczególnych dni jest WYŁ. W przypadku ustawienia czasu budzenia radzimy ustawić przedłużony czas przejścia do trybu drzemki, aby uniknąć powrotu drukarki do trybu drzemki zaraz po przebudzeniu.
OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ/ZUŻYCIE ENERGII
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
PIERWSZA STRONA SZYBCIEJ
OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ
Ustawia prędkości drukowania w zależności od tego, czy utrwalacz ochłodził się po poprzednim zadaniu. W przypadku wybrania PIERWSZA STRONA SZYBCIEJ, utrwalacz nie ochładza się i prędkość drukowania jest większa. W przypadku wybrania OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ, utrwalacz ochładza się po poprzednim zadaniu. Ustawieniem domyślnym jest PIERWSZA STRONA SZYBCIEJ
JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA
1–10
Nastawia jasność panelu sterowania drukarki. Ustawieniem domyślnym jest 5. Patrz: Jasność wyświetlacza.
JĘZYK DRUKARKI
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
AUTO
PCL
PDF
PS
Ustawia domyślny język na wybór automatyczny, PCL, PDF lub emulację języka PostScript. Ustawieniem domyślnym jest AUTO
Zapoznaj się z częścią Funkcja Zmiana języka, aby uzyskać dodatkowe informacje.
USUWALNE OSTRZEŻENIA
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
ZADANIE
WŁ.
Nastawia długości czasu wyświetlania usuwalnego ostrzeżenia na panelu sterowania. Ustawieniem domyślnym jest ZADANIE, które jest wyświetlane do końca zadania generującego ostrzeżenie. Komunikat WŁ. wyświetlany jest aż do naciśnięcia przycisku HP 3000 3600 3800 check Podmenu ustawień systemowych.
Zapoznaj się z częścią Funkcja Usuwalne ostrzeżenia, aby uzyskać dodatkowe informacje.
AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA
WYŁ
WŁ.
Określa działanie drukarki, gdy system generuje błąd niepowodujący przerwania pracy. Ustawieniem domyślnym jest WŁ.
Ustawienie WŁ. powoduje automatyczne kontynuowanie drukowania po 10 sekundach.
Ustawienie WYŁ oznacza przerwanie zadania. Aby kontynuować, użytkownik musi nacisnąć przycisk HP 3000 3600 3800 check Podmenu ustawień systemowych.
Zapoznaj się z częścią Funkcja autokontynuacji, aby uzyskać dodatkowe informacje.
WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI
ZATRZYMAJ PRZY BRAKU
IGNORUJ, GDY BRAK
Ustawia opcje raportowania małej ilości materiałów eksploatacyjnych. Ustawieniem domyślnym jest ZATRZYMAJ PRZY BRAKU
Opcja ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI powoduje wstrzymanie drukowania, kiedy jest zgłoszona mała ilość materiałów. Aby kontynuować, użytkownik musi nacisnąć przycisk HP 3000 3600 3800 check Podmenu ustawień systemowych.
Opcja IGNORUJ, GDY BRAK umożliwia drukowanie nawet po wyczerpaniu się pewnych materiałów eksploatacyjnych.
Zapoznaj się z częścią Funkcja Wymień materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
ZAMÓW PRZEZ
0–100
Użytkownik może ustawić wartość procentowa pozostałych materiałów, dla której wyświetlony zostanie komunikat ZAMÓW PRZY. Wartość domyślna to 15 procent.
BRAK MATERIAŁÓW KOLOROWYCH
ZATRZYMANIE
AUTOKONTYNUUJ CZARNY
Ustawia zachowania drukarki gdy kaseta drukująca jest pusta. W przypadku ustawienia drukarki na AUTOKONTYNUUJ CZARNY, drukarka kontynuuje drukowanie przy użyciu tylko czarnego toneru. Ustawieniem domyślnym jest STOP.
USUWANIE ZACIĘCIA PAPIERU
AUTO
WYŁ
WŁ.
Pozwala ustawić, czy drukarka ma podjąć próbę ponownego drukowania stron po zablokowaniu. Ustawieniem domyślnym jest AUTO
Zapoznaj się z częścią Funkcja Usuwanie zacięcia papieru, aby uzyskać dodatkowe informacje.
DYSK RAM
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
AUTO
WYŁ
Określa sposób konfiguracji funkcji dysku RAM. Opcja AUTO umożliwia drukarce określenie optymalnego rozmiaru dysku RAM w oparciu o ilość dostępnej pamięci. Opcja WYŁ oznacza wyłączenie dysku RAM, jednak dysk RAM jest dalej dostępny w najmniejszym rozmiarze. Ustawieniem domyślnym jest AUTO
JĘZYK
Wyświetlana jest lista dostępnych języków.
Ustawia domyślny język panelu sterowania.
Zapoznaj się z częścią Funkcja Język, aby uzyskać dodatkowe informacje.
HP 3000 3600 3800 Podmenu ustawień systemowych