Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita

Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita


HP har siden 1992 tilbudt gratis retur og resirkulering av HP LaserJet-rekvisita. I 2004 var HP Planet Partners for LaserJet-rekvisita tilgjengelig i 85 % av verdensmarkedet der HP LaserJet-rekvisita selges. Forhåndsfrankerte og forhåndsadresserte etiketter finnes i instruksjonsveiledningen i de fleste eskene med HP LaserJet-skriverkassetter. Etiketter og esker for større partier er også tilgjengelige via Web-området www.hp.com/recycle.

Bruk etiketten bare til å returnere tomme, ekte HP LaserJet-skriverkassetter. Ikke bruk denne etiketten til kassetter som ikke er fra HP, etterfylte eller reproduserte kassetter eller retur i forbindelse med garantisaker. Utskriftsrekvisita og andre gjenstander som sendes til HP Planet Partners-ordningen ved en feil, returneres ikke.

Mer enn 10 millioner HP LaserJet-skriverkassetter ble resirkulert verden over i 2004 via HP Planet Partners-ordningen for resirkulering av rekvisita. Dette rekordstore antallet representerer omtrent 12 000 tonn skriverkassettmateriale som ellers ville blitt kastet på deponier. På verdensbasis i 2004 resirkulerte HP gjennomsnittlig 59 % av skriverkassettene (etter vekt), som hovedsakelig består av plast og metall. Plast og metall brukes til å lage nye produkter, for eksempel HP-produkter, plastskuffer og spoler. De gjenværende materialene avhendes på en miljømessig forsvarlig måte.

Resirkulering i USA. For en mer miljøvennlig retur av brukte kassetter og rekvisita oppfordrer HP til retur av større kvanta. Bunt sammen to eller flere kassetter, og bruk den enkle, forhåndsfrankerte og forhåndsadresserte UPS-etiketten i pakningen. Hvis du ønsker mer informasjon i USA, kan du ringe 1-800-340-2445 eller gå til HPs Web-område på www.hp.com/recycle.

Retur utenfor USA. Kunder utenfor USA kan gå til Web-området www.hp.com/recycle for å få mer informasjon om hvor HPs ordning for retur og resirkulering av rekvisita er tilgjengelig.

HP 3000 3600 3800 Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita