Hewlett-Packards erklæring om begrenset garanti

Hewlett-Packards erklæring om begrenset garanti


HP-PRODUKT
VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI
Skriverne HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn og3800dtn
Begrenset garanti i ett år

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpsdatoen, i den perioden som er angitt ovenfor. Hvis HP mottar melding om slike mangler innenfor garantiperioden, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte produkter som viser seg å være mangelfulle. Et erstatningsprodukt kan enten være nytt eller fungere som nytt.

HP garanterer deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i den perioden som er angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren installeres og brukes på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler innenfor garantiperioden, vil HP erstatte eventuell programvare som ikke utfører programinstruksjonene på grunn av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP innen rimelig tid ikke er i stand til å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpesummen hvis du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde reproduserte deler som fungerer som nye, eller deler som kan ha vært brukt leilighetsvis.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av: (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller feilaktig eller mangelfull kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautorisert endring eller feilbruk, (d) drift utenfor angitte miljøspesifikasjoner for produktet eller (e) feilaktig klargjøring eller vedlikehold av driftsstedet.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIENE OVENFOR EKSKLUSIVE, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger i varigheten av en underforstått garanti. Derfor er det mulig at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land/region til land/region, fra stat til stat eller fra provins til provins. HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner og områder der HP tilbyr støtte for produktet, og der HP har markedsført produktet. Garantiservicen kan være tilpasset lokale standarder. HP vil ikke endre produktets form, tilpasning eller funksjon for å legge til rette for bruk i land/regioner der det ikke er ment å fungere, verken av juridiske eller forskriftsmessige årsaker.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE, ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET. Enkelte land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger for tilfeldige skader eller følgeskader. Derfor er det mulig at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALG AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

HP 3000 3600 3800 Hewlett-Packards erklæring om begrenset garanti