Problemer med skriverrespons

Problemer med skriverrespons


Vinduet på kontrollpanelet er tomt
Årsak
Løsning
Av/på-bryteren på skriveren er av.
Kontroller at skriveren er på. Viftene kan kjøre mens skriveren er i ventemodus (av).
Skriverens minne-DIMM-moduler (bare tilgjengelig på skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800) er defekte eller satt inn feil.
Kontroller at skriverens minne-DIMM-moduler er riktig installert og intakte.
Strømledningen er ikke satt ordentlig i skriveren og kontakten.
Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen og sett den i igjen. Slå på skriveren.
Spenningen er feil.
Koble skriveren til riktig spenningskilde, slik det er angitt på etiketten for nominell strøm på baksiden av skriveren.
Strømledningen er ødelagt eller slitt.
Bytt ut strømledningen.
Stikkontakten fungerer ikke på riktig måte.
Koble skriveren til en annen stikkontakt.
Formateringskortet er kanskje ikke riktig installert.
Ta ut formateringskortet. Sett det inn igjen ved å justere formateringskortet i sporene øverst og nederst i åpningen, og skyv deretter kortet tilbake i skriveren. Skyv formateringskortet inn til du hører at låsene klikker på plass.

Vanskelig å lese det som står i kontrollpanelets vindu
Årsak
Løsning
Kontrasten er for høy eller lav for kontormiljøet.
Juster kontrasten i kontrollpanelets vindu. Se Funksjonen Lysstyrke for vindu.

Skriveren er på, men ingenting skrives ut
Årsak
Løsning
Skriverens Klar-lampe lyser ikke.
Trykk på Stopp for å sette skriveren tilbake til Klar-tilstand.
Det øvre dekselet er ikke lukket.
Lukk det øvre dekselet ordentlig.
Data-lampen blinker.
Skriveren mottar sannsynligvis fremdeles data. Vent til Data-lampen har sluttet å blinke.
BYTT <FARGE> KASSETT vises i kontrollpanelets vindu.
Bytt ut den angitte skriverkassetten.
En annen skrivermelding enn Klar vises på skriverens kontrollpanel.
Se Kontrollpanelmeldinger.
Parallellporten kan ha en MS-DOS-tidsavbruddsfeil.
Legg til en MODE-kommando i AUTOEXEC.BAT-filen. Slå opp i MS-DOS-håndboken hvis du vil vite mer.
Språkvalget PS (PostScript-emulering) er ikke valgt.
Velg PS eller AUTO som skriverspråk. Se Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel.
Det er ikke valgt riktig driver i programmet eller skriverdriveren (bare for skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800).
Velg PS-driveren i programmet eller skriverdriveren.
Skriveren er ikke riktig konfigurert.
Se Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel.
Porten på datamaskinen er ikke konfigurert, eller fungerer ikke på riktig måte.
Koble til et annet eksternt utstyr på denne porten for å kontrollere at porten fungerer på riktig måte.
Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller for en Macintosh-maskin.
For Macintosh må du bruke riktig verktøy til å gi skriveren et navn i nettverket. I velgeren må du merke AppleTalk-området og skriveren.

Skriveren er på, men den mottar ikke data
Årsak
Løsning
Skriverens Klar-lampe lyser ikke.
Trykk på Stopp for å sette skriveren tilbake til Klar-tilstand.
Frontdekselet er ikke lukket.
Lukk frontdekselet ordentlig.
En annen skrivermelding enn Klar vises på skriverens kontrollpanel.
Se Kontrollpanelmeldinger.
Grensesnittkabelen er ikke riktig for denne konfigurasjonen.
Velg riktig grensesnittkabel for den aktuelle konfigurasjonen. Se USB-konfigurasjon.
Grensesnittkabelen er ikke ordentlig koblet til verken skriveren eller datamaskinen.
Koble fra grensesnittkabelen og koble den til på nytt.
Skriveren er ikke riktig konfigurert.
Se Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel.
Grensesnittkonfigurasjonen på skriverens konfigurasjonsside stemmer ikke overens med konfigurasjonene på vertsdatamaskinen.
Konfigurer skriveren slik at den stemmer med konfigurasjonen til datamaskinen.
Datamaskinen fungerer ikke som den skal.
Prøv å bruke et program som du vet fungerer, for å kontrollere datamaskinen. Hvis skriveren er tilkoblet via parallellporten, kan du også åpne MS-DOS og skrive inn Dir>Prn i MS-DOS.
Datamaskinporten som skriveren er koblet til, er ikke konfigurert, eller fungerer ikke på riktig måte.
Koble til et annet eksternt utstyr på denne porten for å kontrollere at porten fungerer på riktig måte.
Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller Macintosh-maskinen.
For Macintosh må du bruke riktig verktøy til å gi skriveren et navn i nettverket. I velgeren må du merke AppleTalk-området og skriveren.

Kan ikke velge skriveren fra datamaskinen
Årsak
Løsning
Hvis du bruker en bryterboks, er det mulig at skriveren ikke er valgt for denne datamaskinen.
Velg riktig skriver via bryterboksen.
Skriverens Klar-lampe lyser ikke.
Trykk på Stopp for å sette skriveren tilbake til Klar-tilstand.
En annen skrivermelding enn Klar vises på skriverens kontrollpanel.
Se Kontrollpanelmeldinger.
Det er installert feil skriverdriver i datamaskinen.
Installer riktig skriverdriver.
Riktig skriver og port er ikke valgt på datamaskinen.
Velg riktig skriver og port.
Nettverket er ikke riktig konfigurert for denne skriveren.
Bruk nettverksprogramvaren til å bekrefte skriverens nettverkskonfigurasjon, eller forhør deg med systemansvarlig.
Stikkontakten fungerer ikke som den skal.
Koble skriveren til en annen stikkontakt.

Det vises en melding om at tosidig utskrift ikke er tilgjengelig for typen og størrelsen som er valgt
Årsak
Løsning
Det valgte papiret støtter ikke automatisk tosidig utskrift.
Kontroller at manuell tosidig utskrift er aktivert. Se Få tilgang til skriverdriverinnstillinger.
HP 3000 3600 3800 Problemer med skriverrespons