Problemer med håndtering av papir

Problemer med håndtering av papir


Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller spesifikasjonene i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få bestillingsinformasjon.

Under Støttede størrelser for utskriftsmateriale finner du spesifikasjoner om papir for skriveren.

Skriveren mater inn flere ark om gangen
Årsak
Løsning
Skuffen er overfylt.
Fjern overflødig utskriftsmateriale fra skuffen.
Papiret går over merket for maksimal bunkehøyde i skuffen (skuff 2 eller 3).
Åpne skuffen og kontroller at bunken med utskriftsmateriale går under merket for maksimal bunkehøyde.
Papiret kleber seg sammen.
Fjern utskriftsmaterialet, bøy det, roter det 180 grader eller snu det rundt, og legg det tilbake i skuffen.
HP 3000 3600 3800 note Problemer med håndtering av papir Merk

Ikke luft papiret. Hvis du lufter papiret, oppstår det statisk elektrisitet som kan føre til at det kleber seg sammen.

Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.
Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner for papir for denne skriveren. Se Støttede størrelser for utskriftsmateriale.
Papiret brukes i et miljø med høy fuktighet.
Bruk en annen type papir.

Skriveren mater inn feil papirstørrelse
Årsak
Løsning
Det er lagt papir med feil størrelse i skuffen.
Legg papir med riktig størrelse i skuffen.
Det er ikke valgt riktig størrelse på utskriftsmaterialet i programmet eller skriverdriveren.
Kontroller at innstillingene i programmet og skriverdriveren er riktige, fordi innstillingene i programmet kan overstyre innstillinger fra skriverdriveren eller kontrollpanelet, og innstillingene i skriverdriveren kan overstyre innstillingene fra kontrollpanelet.
Det er ikke valgt utskriftsmateriale med riktig størrelse for skuff 1 på skriverens kontrollpanel.
Bruk kontrollpanelet til å velge riktig størrelse for skuff 1.
Skuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.
Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse skuffen er konfigurert for.

Skriveren henter papir fra feil skuff
Årsak
Løsning
Du bruker en driver som er beregnet for en annen skriver.
Bruk riktig driver for denne skriveren.
Den aktuelle innskuffen er tom.
Legg utskriftsmateriale i den aktuelle skuffen.
Skuffhandlingen for den angitte skuffen er satt til FØRST i undermenyen SYSTEMOPPSETT for menyen KONFIGURER ENHET.
Endre innstillingen til KUN ANGITT.
Skuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.
Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse skuffen er konfigurert for.
Innstillingen BRUK ANGITT SKUFF i skriverens kontrollpanel er satt til KUN ANGITT, og angitt skuff er tom. Skriveren vil ikke bruke en annen skuff.
Legg utskriftsmateriale i den angitte skuffen.
eller
Endre innstillingen fra KUN ANGITT til FØRST på menyen KONFIGURER ENHET. Skriveren kan bruke utskriftsmaterialet i andre skuffer hvis det ikke er lagt utskriftsmateriale i den angitte skuffen.

Utskriftsmaterialet trekkes ikke inn automatisk
Årsak
Løsning
Det er valgt manuell mating i programmet.
Legg utskriftsmateriale i skuff 1, eller trykk på HP 3000 3600 3800 check Problemer med håndtering av papir hvis det er utskriftsmateriale i skuffen.
Det er lagt utskriftsmateriale med feil størrelse i skuffen.
Legg inn utskriftsmateriale med riktig størrelse.
Skuffen er tom.
Legg utskriftsmateriale i skuffen.
Utskriftsmateriale fra en tidligere fastkjøring er ikke fjernet.
Åpne skriveren, og fjern eventuelt utskriftsmateriale som er i papirbanen. Se nøye etter i området ved varmeelementet om det finnes fastkjørt utskriftsmateriale. Se Fastkjøringer.
Skuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.
Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil bunken med utskriftsmateriale.
Kontroller at skinnene ligger helt inntil bunken.
Spørre om manuell mating er satt til ALLTID. Skriveren spør alltid om manuell mating, selv om det er utskriftsmateriale i skuffen.
Åpne skuffen, legg inn utskriftsmaterialet på nytt, og lukk skuffen.
Du kan også endre innstillingen for spørsmål om manuell mating til HVIS IKKE ILAGT slik at skriveren spør om manuell mating bare når skuffen er tom.
Innstillingen BRUK ANGITT SKUFF i skriverens kontrollpanel er satt til KUN ANGITT, og angitt skuff er tom. Skriveren vil ikke bruke en annen skuff.
Legg utskriftsmateriale i den angitte skuffen.
eller
Endre innstillingen fra KUN ANGITT til FØRST på menyen KONFIGURER ENHET. Skriveren kan bruke utskriftsmaterialet i andre skuffer hvis det ikke er lagt utskriftsmateriale i den angitte skuffen.

Utskriftsmateriale trekkes ikke inn fra skuff 2 og 3
Årsak
Løsning
Det er valgt manuell mating eller skuff 1 i programmet.
Legg utskriftsmateriale i skuff 1, eller trykk på HP 3000 3600 3800 check Problemer med håndtering av papir hvis det er utskriftsmateriale i skuffen.
Det er lagt utskriftsmateriale med feil størrelse i skuffen.
Legg inn utskriftsmateriale med riktig størrelse.
Skuffen er tom.
Legg utskriftsmateriale i skuffen.
Det er ikke valgt riktig type utskriftsmateriale for skuffen på skriverens kontrollpanel.
Velg riktig type utskriftsmateriale for skuffen på skriverens kontrollpanel.
Utskriftsmateriale fra en tidligere fastkjøring er ikke fjernet.
Åpne skriveren, og fjern eventuelt utskriftsmateriale som er i papirbanen. Se nøye etter i området ved varmeelementet om det finnes fastkjørt utskriftsmateriale. Se Fastkjøringer.
Skuff 3 (500-arks papirmater) vises ikke som en alternativ skuff.
Skuff 3 vises bare som alternativ hvis du har montert den. Kontroller at skuff 3 er riktig satt inn og at skriverdriveren er konfigurert til å registrere skuff 3. Se Få tilgang til skriverdriverinnstillinger.
Skuff 3 er satt inn feil.
Skriv ut en konfigurasjonsside for å bekrefte at skuff 3 er satt inn. Hvis den ikke er det, kontrollerer du at 500-arks papirmateren (ekstrautstyr) er koblet til skriveren på riktig måte.
Skuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.
Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil bunken med utskriftsmateriale.
Kontroller at skinnene ligger helt inntil bunken.
Innstillingen BRUK ANGITT SKUFF i skriverens kontrollpanel er satt til KUN ANGITT, og angitt skuff er tom. Skriveren vil ikke bruke en annen skuff.
Endre innstillingen fra KUN ANGITT, eller legg utskriftsmateriale i den angitte skuffen.

Umulig å mate transparenter eller glanset papir
Årsak
Løsning
Det kan hende at det er lagt inn transparenter som ikke oppfyller HPs spesifikasjoner.
Bruk transparenter som er konstruert for HP Color LaserJet-skrivere.
Det er ikke angitt riktig type utskriftsmateriale i programmet eller skriverdriveren.
Bekreft at riktig type utskriftsmateriale er valgt i programmet eller skriverdriveren.
Skuffen er overfylt.
Fjern overflødig utskriftsmateriale fra skuffen. Kontroller at papirbunken går under merket for maksimal bunkehøyde i skuff 2 eller 3. Ikke gå over maksimal bunkehøyde for skuff 1.
Utskriftsmateriale i en annen skuff har samme størrelse som transparentene, og skriveren velger som standard den andre skuffen.
Pass på at skuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Konfigurer skuffen i forhold til typen utskriftsmateriale som er lagt i, via skriverens kontrollpanel. Se Konfigurere skuffer.
Skuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er ikke riktig konfigurert for typen.
Pass på at skuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Konfigurer skuffen i forhold til typen utskriftsmateriale som er lagt i, via skriverens kontrollpanel. Se Konfigurere skuffer.

Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i skriveren
Årsak
Løsning
Konvoluttene er lagt i en skuff som ikke støttes. Konvolutter kan bare mates fra skuff 1.
Legg konvolutter i skuff 1.
Konvoluttene er krøllet eller skadet.
Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø. Se Konvolutter for å få mer informasjon.
Konvoluttene limer seg igjen fordi fuktighetsinnholdet er for høyt.
Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø.
Papirretningen på konvoluttene er feil.
Bekreft at konvolutten er lagt i på riktig måte. Se Konfigurere skuffer.
Skriveren støtter ikke konvoluttene som brukes.
Se Støttede størrelser for utskriftsmateriale eller HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Skuff 1 er konfigurert for en annen størrelse enn konvolutter.
Konfigurer størrelsen for skuff 1 for konvolutter.

Utskriften er krøllet eller skrukket
Årsak
Løsning
Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.
Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HP-spesifikasjonene for papir for denne skriveren. Se Støttede størrelser for utskriftsmateriale.
Utskriftsmaterialet er skadet eller i dårlig forfatning.
Fjern utskriftsmaterialet fra skuffen, og legg i utskriftsmateriale som er i god forfatning.
Skriveren brukes i et ekstremt fuktig miljø.
Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder luftfuktighet.
Du skriver ut store, fylte områder.
Store, fylte områder på utskriften kan føre til at arket krøller seg mye. Prøv å bruke et annet mønster.
Utskriftsmaterialet har ikke vært lagret på riktig måte og kan ha absorbert fuktighet.
Fjern utskriftsmaterialet og skift det ut med utskriftsmateriale fra en ny, uåpnet pakke.
Kantene på utskriftsmaterialet er dårlig kuttet.
Fjern utskriftsmaterialet, bøy det, roter det 180 grader eller snu det rundt, og legg det deretter tilbake i skuffen. Ikke luft papiret. Skift ut papiret hvis du ikke kan løse problemet.
Gjeldende type utskriftsmateriale er ikke konfigurert for skuffen eller valgt i programmet.
Konfigurer programvaren for utskriftsmaterialet (se dokumentasjonen for programvaren). Konfigurer skuffen for utskriftsmaterialet. Se Konfigurere skuffer.
Utskriftsmaterialet har vært brukt tidligere.
Ikke bruk utskriftsmateriale på nytt.

Skriveren skriver ikke ut tosidig eller skriver ut tosidig med feil
Årsak
Løsning
Du prøver å skrive ut tosidig på et papir som ikke støttes.
Kontroller at tosidig utskrift på dette papiret støttes. Se Støttede størrelser for utskriftsmateriale. Hvis papiret ikke støttes, kan du se Manuell tosidig utskrift.
Skriverdriveren er ikke konfigurert for tosidig utskrift.
Konfigurer skriverdriveren for tosidig utskrift. Se Få tilgang til skriverdriverinnstillinger.
Den første siden skrives ut på baksiden av et ferdigtrykt skjema eller brevhodepapir.
I skuff 1 legger du brevhodepapiret med forsiden ned og nedre kant først inn. I skuff 2 eller 3 legger du brevhodepapiret med forsiden opp og den øverste kanten mot baksiden av skuffen. Se Bruke tosidig utskrift (dupleksutskrift) for å få mer informasjon.
Skrivermodellen støtter ikke automatisk tosidig utskrift.
Skriverne HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 og 3800n støtter ikke automatisk tosidig utskrift. Se Manuell tosidig utskrift.
Skriverkonfigurasjonen er ikke satt til tosidig utskrift.
Kjør den automatiske konfigurasjonsfunksjonen:
1.

På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere.

For Windows 2000 og Windows XP klikker du på Start og deretter på Skrivere.

2.

Velg skriveren.

3.

Klikk på EgenskaperFil-menyen.

4.

Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger eller kategorien Konfigurer.

5.

Under Installerbare alternativer klikker du på Automatisk konfigurasjon.

6.

Klikk på Oppdater nå.

Det skrives bare ut på én side selv om tosidig utskrift er valgt
Årsak
Løsning
Manuell tosidig utskrift er ikke aktivert.
Konfigurer skriverdriveren for manuell tosidig utskrift. Se Få tilgang til skriverdriverinnstillinger.
Størrelsen på papiret som er valgt, støtter ikke tosidig utskrift.
Legg i og velg en papirstørrelse og -type som støtter automatisk tosidig utskrift.
HP 3000 3600 3800 Problemer med håndtering av papir