Beperkte garantie van Hewlett-Packard

Beperkte garantie van Hewlett-Packard


HP-PRODUCT
DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, en 3800dtn printers
Eén jaar

HP geeft u, de eindgebruiker en klant, de garantie dat na de aankoopdatum, gedurende de bovengenoemde periode, haar hardware en accessoires vrij zijn van materiaal- en productiefouten. Als HP in kennis wordt gesteld van voornoemde defecten gedurende de garantieperiode, zal HP, naar eigen goeddunken, producten die defect blijken, repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw dan wel zo goed als nieuw zijn.

HP garandeert dat de software van HP, indien deze op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en gebruikt, gedurende de hierboven gemelde periode geen defecten zal vertonen bij het uitvoeren van de programmeringsinstructies als gevolg van materiaal- en constructiefouten. Als HP in kennis wordt gesteld van voornoemde defecten gedurende de garantieperiode, zal HP de softwareproducten die de programma-instructies niet naar behoren uitvoeren als gevolg van voornoemde defecten, vervangen.

HP garandeert niet dat de werking van HP-producten storing- of foutvrij zal zijn. Mocht HP niet in staat zijn het product binnen redelijke termijn te repareren of te vervangen, dan zal de aankoopprijs worden terugbetaald nadat het product is geretourneerd.

HP-producten bevatten wellicht herstelde of incidenteel gebruikte onderdelen die qua werking gelijk zijn aan nieuwe onderdelen.

De garantie heeft geen betrekking op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of kalibreren, (b) niet door HP geleverde software, interfacing, onderdelen of benodigdheden, (c) onbevoegde aanpassingen of verkeerd gebruik, (d) gebruik buiten de beschreven omgevingsspecificaties voor het product of (e) onjuiste voorbereiding of slecht onderhoud van de locatie.

GENOEMDE GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, EN ER WORDEN GEEN ANDERE SCHRIFTELIJKE NOCH MONDELINGE DANWEL IMPLICIETE GARANTIES VERSTREKT. HP AANVAARDT MET NAME GEEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, AANVAARDBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Sommige landen/regio’s, staten en provincies staan geen beperkingen toe van de lengte van stilzwijgende garantiebepalingen, zodat het mogelijk is dat de bovengenoemde beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en het is mogelijk dat u nog andere rechten geniet die van land/regio tot land/regio, van staat tot staat of van provincie tot provincie kunnen verschillen. De beperkte garantie van HP is geldig in elk land/elke regio of elke locatie waar HP ondersteuningsdiensten voor dit product heeft en waar HP dit product heeft uitgebracht. Het niveau van garantieservice dat u ontvangt kan variëren door lokale bepalingen. Vorm, geschiktheid of functies zullen door HP niet worden aangepast om het product te laten werken in een land/regio waar het product conform de wet of voorschriften niet voor is bedoeld.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING, ZIJN DE RECHTSMIDDELEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN, ZAL HP IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR DIRECTE, UITZONDERLIJKE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES) OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT HET FEIT OF DEZE SCHADE BERUST OP CONTRACT, BENADELING OF ANDERSZIJDS. In sommige landen/regio’s, staten en provincies is de uitsluiting van of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet geldig, zodat het mogelijk is dat de voorgaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT TOT WAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PRODUCT MAAR ZIJN EEN AANVULLING DAAROP.

HP 3000 3600 3800 Beperkte garantie van Hewlett-Packard