เมนูวินิจฉัย

เมนูวินิจฉัย


ใช้เมนู วินิจฉัย เพื่อรันการทดสอบที่ช่วยในการระบุและแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์


รายการในเมนู
คำอธิบาย
พิมพ์ล็อกบันทึกการทำงาน
พิมพ์ล็อกแสดงบันทึกการทำงานซึ่งแสดง 50 รายการล่าสุดในล็อกบันทึกการทำงานของเครื่องพิมพ์ โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดล่าสุดก่อน
แสดงล็อกบันทึกการทำงาน
คำสั่งนี้จะแสดงเหตุการณ์ล่าสุด 50 เหตุการณ์ของจอแสดงผลของแผงควบคุม โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดล่าสุดก่อน
การแก้ไขปัญหา PQ
พิมพ์หน้าการประเมินคุณภาพการพิมพ์ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ต่างๆ
พิมพ์หน้าวินิจฉัย
พิมพ์หน้าวินิจฉัย
ไม่ใช้การตรวจสอบตลับหมึก
พิมพ์โดยถอดตลับหมึกตั้งแต่หนึ่งถึงสองตลับขึ้นไปออก เพื่อให้สามารถวินิจฉัยถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลับหมึกพิมพ์
เซนเซอร์ทางผ่านกระดาษ
แสดงค่าของเซ็นเซอร์ ค่าจะได้รับการปรับเมื่อกระดาษผ่านเซ็นเซอร์แต่ละตัว คุณสามารถเริ่มงานพิมพ์ได้จากแผงควบคุมหรือส่งงานจากคอมพิวเตอร์
ทดสอบทางผ่านกระดาษ
ทดสอบคุณสมบัติการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ์ เช่น การกำหนดถาด
ทดสอบเซนเซอร์ด้วยตนเอง
คำสั่งนี้ทำให้พนักงานบริการสามารถทดสอบเซ็นเซอร์และสวิตช์ของทางเดินกระดาษว่าทำงานถูกต้องหรือไม่
ทดสอบองค์ประกอบ
เปิดใช้งานส่วนประกอบแต่ละชิ้นทีละส่วนเพื่อแยกแยะปัญหาเกี่ยวกับเสียง การรั่ว และฮาร์ดแวร์อื่นๆ
พิมพ์/หยุดการทดสอบ
แยกแยะข้อผิดพลาดของคุณภาพการพิมพ์ได้ถูกต้องมากขึ้นด้วยการหยุดเครื่องพิมพ์ในระหว่างรอบการพิมพ์ การหยุดเครื่องพิมพ์ในระหว่างรอบการพิมพ์อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระดาษติดซึ่งจำเป็นต้องนำออกด้วยตนเอง พนักงานบริการควรเป็นผู้ทำการทดสอบนี้

HP 3000 3600 3800 เมนูวินิจฉัย