เมนูการจัดการกระดาษ

เมนูการจัดการกระดาษ


ใช้เมนู การจัดการกระดาษ เพื่อกำหนดถาดตามขนาดและประเภท

HP 3000 3600 3800 note เมนูการจัดการกระดาษ หมายเหตุ

ในการกำหนดถาดอย่างถูกต้อง ใช้เมนูนี้ก่อนที่คุณจะสั่งพิมพ์เป็นครั้งแรก


รายการเมนู
ค่า
คำอธิบาย
ถาด 1 ขนาด
ขนาดวัสดุที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
กำหนดขนาดกระดาษสำหรับถาด 1 ค่าเริ่มต้นคือ ขนาดใดก็ได้ ดูขนาดทั้งหมดที่ใช้ได้ใน ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
ถาด 1 ประเภท
ประเภทวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
กำหนดประเภทกระดาษสำหรับถาด 1 ค่าเริ่มต้นคือ ประเภทใดก็ได้ ดูประเภทกระดาษทั้งหมดที่ใช้ได้ใน ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
ถาด 2 ขนาด
ถาด 3 ขนาด
ขนาดวัสดุที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
ให้คุณกำหนดขนาดกระดาษสำหรับถาด 2 หรือถาด 3 ขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคือ Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ ดูขนาดทั้งหมดที่ใช้ได้ใน ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
ถาด 2 ประเภท
ถาด 3 ประเภท
ประเภทวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
กำหนดประเภทกระดาษสำหรับถาด 2 หรือถาด 3 ค่าเริ่มต้นคือ ธรรมดา ดูประเภทกระดาษทั้งหมดที่ใช้ได้ใน ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

HP 3000 3600 3800 เมนูการจัดการกระดาษ