เมนูย่อยรีเซ็ต

เมนูย่อยรีเซ็ต


ใช้เมนู รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานและเพื่อเลิกใช้หรือใช้โหมดพักเครื่อง


รายการในเมนู
ค่า
คำอธิบาย
เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน
ไม่มี
ลบข้อมูลในบัฟเฟอร์หน้า ลบข้อมูลภาษาที่หมดอายุได้ รีเซ็ตสภาวะการพิมพ์ และเปลี่ยนค่าเริ่มต้นทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงาน เมนูนี้จะ ไม่ เปลี่ยนการตั้งค่าของเครือข่าย HP Jetdirect กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน
โหมดพักเครื่อง
ปิด
เปิด
ใช้งานและเลิกใช้งานโหมดพักเครื่อง ค่าเริ่มต้นคือ เปิด

HP 3000 3600 3800 เมนูย่อยรีเซ็ต