เมนูย่อยการพิมพ์

เมนูย่อยการพิมพ์


การตั้งค่าเหล่านี้มีผลต่องานที่ไม่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้เท่านั้น งานส่วนใหญ่จะระบุคุณสมบัติทั้งหมดไว้และจะแทนที่ค่าที่ตั้งจากเมนูนี้ เมนูนี้ยังสามารถใช้ตั้งค่าเริ่มต้นของขนาดและประเภทกระดาษได้ด้วย


รายการในเมนู
ค่า
คำอธิบาย
สำเนา
1-32,000
ตั้งค่าจำนวนสำเนาเริ่มต้น จำนวนชุดสำเนาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคือ 1
ขนาดกระดาษที่เป็นค่าเริ่มต้น
ขนาดวัสดุที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
ตั้งขนาดกระดาษที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ขนาดกระดาษกำหนดเองที่เป็นค่าเริ่มต้น
หน่วยวัด
ด้าน X
ด้าน Y
ตั้งขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับงานที่กำหนดเองโดยไม่มีขนาด ใช้งานได้กับถาด 1
สองหน้า
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn และ 3800dtn เท่านั้น)
ปิด
เปิด
ใช้หรือเลิกใช้ฟังก์ชันการพิมพ์สองด้าน (การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ) ค่าเริ่มต้นคือ ปิด คุณสามารถแทนที่ค่านี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
เย็บเล่มแบบสองหน้า
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn และ 3800dtn เท่านั้น)
ด้านยาว
ด้านสั้น
ให้คุณเลือกว่างานพิมพ์สองด้านจะได้รับการพลิกที่ขอบด้านยาวหรือที่ขอบด้านสั้น คุณสามารถแทนที่ค่านี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
แทนที่ A4/LETTER
ไม่
ใช่
ให้คุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์งานที่ใช้กระดาษขนาด A4 ลงบนกระดาษขนาด Letter เมื่อไม่มีกระดาษขนาด A4 ป้อนอยู่ หรือเพื่อพิมพ์งานที่ใช้กระดาษขนาด Letter ลงบนกระดาษขนาด A4 เมื่อไม่มีกระดาษขนาด Letter ป้อนอยู่ ค่าเริ่มต้นคือ ไม่
ป้อนด้วยตนเอง
ปิด
เปิด
ค่าเริ่มต้นคือ ปิด การตั้งค่าเป็น เปิด จะทำให้ตัวเลือก ป้อนด้วยตนเอง เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานที่ไม่ต้องเลือกถาด คุณสามารถแทนที่ค่านี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ฟอนต์ COURIER
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
ปกติ
ดำ
เลือกเวอร์ชันของแบบอักษร Courier ค่าเริ่มต้นคือ ปกติ
WIDE A4
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
ไม่
ใช่
ให้คุณเปลี่ยนพื้นที่การพิมพ์ของกระดาษขนาด A4 เพื่อให้สามารถพิมพ์อักขระขนาด 10 พิตช์ได้ 80 ตัวในหนึ่งบรรทัด ค่าเริ่มต้นคือ ไม่
พิมพ์ข้อผิดพลาด PS
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
ปิด
เปิด
เลือก เปิด เพื่อพิมพ์หน้าข้อผิดพลาดของ PostScript (PS) ค่าเริ่มต้นคือ ปิด
พิมพ์ข้อผิดพลาด PDF
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
ปิด
เปิด
เลือก เปิด เพื่อพิมพ์หน้าข้อผิดพลาดของไฟล์ PDF ค่าเริ่มต้นคือ ปิด
PCL
ความยาวฟอร์ม
แนวการวาง
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
แหล่งแบบอักษร
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
หมายเลขแบบอักษร
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
พิตช์แบบอักษร
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
ขนาดพอยท์แบบอักษร
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
ชุดสัญลักษณ์
เพิ่ม CR TO LF
ห้ามมีหน้าว่าง
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
แมปปิงแหล่งกระดาษ
(เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)
กำหนดการตั้งค่าสำหรับ PCL (Printer Control Language)
ความยาวฟอร์ม ตั้งค่าจำนวนบรรทัดต่อหน้า ค่าเริ่มต้นคือ 60
แนวการวาง เลือกระหว่างรูปแบบหน้าขอบด้านยาวและรูปแบบหน้าขอบด้านสั้น ค่าเริ่มต้นคือ แนวตั้ง
แหล่งแบบอักษร เป็นการเลือกแหล่งข้อมูลแบบอักษรที่ใช้ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ค่าเริ่มต้นคือ ภายใน หมายเลขแบบอักษร คือจำนวนแบบอักษรที่คุณเลือก หากแบบอักษรนี้เป็นแบบอักษรชนิด contour โปรดใช้ พิตช์แบบอักษร เพื่อกำหนดช่องไฟของแบบอักษรที่มีระยะห่างแน่นอน ค่าเริ่มต้นคือ 10.00
ขนาดพอยท์แบบอักษร ตั้งขนาดของแบบอักษรที่มีระยะห่างแน่นอน ขนาดแบบอักษรที่เป็นค่าเริ่มต้นคือ 12 พอยต์
ชุดสัญลักษณ์ เป็นการตั้งค่าสัญลักษณ์ที่ใช้โดยแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ค่าเริ่มต้นคือ PC-8
เพิ่ม CR TO LF เป็นการเลือกว่าการปัดแคร่จะได้รับการต่อท้ายการขึ้นบรรทัดใหม่หรือไม่ ในงานพิมพ์แบบ PCL ซึ่งเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า ค่าเริ่มต้นคือ ไม่
ห้ามมีหน้าว่าง กำหนดว่างานที่ใช้ PCL ที่มีการพิมพ์หน้ากระดาษเปล่าจะยกเลิกการพิมพ์หน้าที่ว่างเปล่าโดยอัตโนมัติหรือไม่ ใช่ ระบุว่าจะยกเลิกการขึ้นหน้าใหม่ หากหน้านั้นเป็นหน้ากระดาษเปล่า
คำสั่ง แมปปิงแหล่งกระดาษ ของ PCL 5 จะเลือกถาดเข้าด้วยตัวเลขที่กำหนดให้กับถาดต่างๆ ที่ใช้ได้

HP 3000 3600 3800 เมนูย่อยการพิมพ์