การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media

การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media เพื่อไฮไลท์ การใช้ถาด และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media

5.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media เพื่อไฮไลท์ PS DEFER MEDIA และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media

6.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media เพื่อเลือก ใช้งาน หรือ ไม่ใช้

7.

กดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media เพื่อบันทึกการทำงานที่เลือกไว้ และกด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะพร้อม

HP 3000 3600 3800 การตั้งคุณสมบัติ PS Defer Media