ตัวเลือกเมนูการทำงานของถาด

ตัวเลือกเมนูการทำงานของถาด


เมนู การใช้ถาด มีตัวเลือกที่ผู้ใช้กำหนดเองได้ดังนี้

ใช้ถาดที่ร้องขอ: เลือก เฉพาะ (ค่าเริ่มต้น) เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์จะไม่เลือกถาดอื่นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณระบุว่าต้องใช้ถาดใดโดยเฉพาะ เลือก แรกเริ่ม เพื่อให้เครื่องพิมพ์ดึงจากถาดที่สอง หากถาดที่ระบุไว้ไม่มีกระดาษ หรือมีประเภทหรือขนาดกระดาษอื่น

พรอมต์การป้อนด้วยตนเอง: หากคุณเลือก เสมอ (ค่าเริ่มต้น) ระบบจะแสดงพรอมต์ก่อนการดึงจากถาดอเนกประสงค์ หากคุณเลือก ยกเว้นใส่ไว้ ระบบจะแสดงพรอมต์ในกรณีที่ถาดอเนกประสงค์ไม่มีกระดาษ หรือมีการกำหนดประเภทหรือขนาดอื่นไว้

PS DEFER MEDIA: หากคุณเลือก ใช้งาน (ค่าเริ่มต้น) เครื่องพิมพ์จะใช้กระบวนการเลือกกระดาษของ HP เลือก ไม่ใช้ เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้กระบวนการเลือกกระดาษของ Adobe

ใช้ถาดอื่น หากคุณเลือก ใช้งาน (ค่าเริ่มต้น) เครื่องพิมพ์จะแสดงพรอมต์ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ถาดอื่นๆ เมื่อถาดที่เลือกไว้นั้นใช้ไม่ได้ หากคุณเลือก ไม่ใช้ เครื่องพิมพ์จะไม่แสดงพรอมต์ต่อผู้ใช้

พรอมต์ขนาด/ประเภท หากคุณเลือก จอแสดงผล (ค่าเริ่มต้น) เครื่องพิมพ์จะแสดงพรอมต์ให้ผู้ใช้เพื่อยืนยันขนาดหรือประเภทกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดทันที หลังจากใส่ถาดแล้ว หากคุณเลือก ไม่ต้องแสดง เครื่องพิมพ์จะไม่แสดงพรอมต์ต่อผู้ใช้

หน้าว่างการพิมพ์สองหน้า หากคุณเลือก อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น) เครื่องพิมพ์จะไม่พลิกหน้าในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านสำหรับหน้าว่าง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ หากคุณเลือก ใช่ อุปกรณ์การพิมพ์สองด้านของเครื่องพิมพ์จะพลิกแต่ละหน้าให้

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 ตัวเลือกเมนูการทำงานของถาด