คุณสมบัติภาษา

คุณสมบัติภาษา


HP 3000 3600 3800 note คุณสมบัติภาษา หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

เครื่องพิมพ์มีคุณลักษณะการเปลี่ยนภาษาเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ

อัตโนมัติ: กำหนดให้เครื่องพิมพ์ตรวจประเภทของงานพิมพ์โดยอัตโนมัติ รวมทั้งกำหนดให้ภาษาของเครื่องพิมพ์เปลี่ยนไปตามงานนั้น

PCL: กำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้ภาษาควบคุมของเครื่องพิมพ์ (Printer Control Language)

PDF: กำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้รูปแบบ Portable Document Format

PS: กำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้โปรแกรมจำลองแบบ PostScript

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 คุณสมบัติภาษา