การจำกัดการพิมพ์สี

การจำกัดการพิมพ์สี


HP 3000 3600 3800 note การจำกัดการพิมพ์สี หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ มีการตั้งค่า จำกัดการใช้สี สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อจำกัดการเข้าใช้คุณสมบัติการพิมพ์สีของผู้ใช้ เพื่อประหยัดผงหมึกสี หากคุณไม่สามารถพิมพ์สีได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

1.

กด เมนู

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจำกัดการพิมพ์สี เพื่อเลือก คุณภาพการพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check การจำกัดการพิมพ์สี

3.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจำกัดการพิมพ์สี เพื่อเลือก การตั้งค่าระบบ และกด HP 3000 3600 3800 check การจำกัดการพิมพ์สี

4.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจำกัดการพิมพ์สี เพื่อเลือก จำกัดการใช้สี และกด HP 3000 3600 3800 check การจำกัดการพิมพ์สี

5.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การจำกัดการพิมพ์สี เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังนี้

ไม่ใช้สี: เมื่อใช้การตั้งค่านี้ ผู้ใช้ทุกคนจะไม่สามารถเข้าใช้คุณสมบัติสีของเครื่องพิมพ์ได้

ใช้สี: ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าใช้คุณสมบัติสีของเครื่องพิมพ์ได้

สีถ้าใช้ได้: เมื่อใช้การตั้งค่านี้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถให้สิทธิ์การใช้สีสำหรับผู้ใช้บางรายได้ ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเพื่อกำหนดผู้ใช้ที่สามารถพิมพ์สีได้

6.

กด HP 3000 3600 3800 check การจำกัดการพิมพ์สี เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถควบคุมการใช้สีสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ บางรุ่น โดยการพิมพ์ล็อกการใช้สี โปรดดู การใช้หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 note การจำกัดการพิมพ์สี หมายเหตุ

สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถปฏิเสธการเข้าใช้การพิมพ์สี ผ่านโปรแกรม Driver Management and Control (DMC)

HP 3000 3600 3800 การจำกัดการพิมพ์สี