วิธีการตรวจสอบการติดตั้ง DIMM

วิธีการตรวจสอบการติดตั้ง DIMM


1.

เปิดเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ พร้อม หลังจากผ่านลำดับของการเริ่มเปิดเครื่องแล้ว หากปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด แสดงว่าอาจติดตั้ง DIMM ไม่ถูกต้อง

2.

พิมพ์หน้าการกำหนดค่า โปรดดู การใช้หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์

3.

ตรวจสอบหัวข้อ Personalities and Options ในหน้าการกำหนดค่าแล้วเทียบกับหน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์ก่อนการติดตั้ง DIMM

4.

อาจติดตั้ง DIMM ไม่ถูกต้อง ติดตั้งอีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนเดิม

-หรือ-

DIMM อาจชำรุด ลองใช้ DIMM ใหม่

HP 3000 3600 3800 วิธีการตรวจสอบการติดตั้ง DIMM