การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM

การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM


คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำให้กับเครื่องพิมพ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง DIMM สำหรับแบบอักษรเพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ตัวอักษรในภาษาต่างๆ เช่น ตัวอักษรจีนหรือซีริลลิกได้

HP 3000 3600 3800 caution การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ DIMM เสียหายได้ ขณะจับ DIMM ให้สวมแถบข้อมือกันไฟฟ้าสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวของชุดกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM บ่อยๆ ก่อนจะจับโลหะที่เครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM