เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)


เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) สำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มีสารเคมี (เช่น ผงหมึก) สามารถรับได้จากเว็บไซต์ของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

HP 3000 3600 3800 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)