อุปกรณ์สิ้นเปลืองด้านการพิมพ์ของ HP LaserJet

อุปกรณ์สิ้นเปลืองด้านการพิมพ์ของ HP LaserJet


ท่านสามารถส่งคืนและรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet ที่ใช้หมดแล้วของท่านได้อย่างง่ายดาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการ HP Planet Partners HP มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหน่าย ตลอดจนการดำเนินงานและกระบวนการรีไซเคิล เราให้ท่านแน่ใจได้ว่าตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet ของท่านที่นำส่งคืนนั้นจะได้รับการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อแปรรูปเป็นพลาสติกและโลหะที่มีคุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำจัดปริมาณขยะนับพันตันออกจากพื้นที่ทิ้งขยะได้ เนื่องจากตลับหมึกนี้จะถูกนำไปรีไซเคิลและใช้ในวัสดุใหม่ จึงไม่มีการส่งคืนให้ท่าน ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet ที่หมดแล้วของท่านจะได้รับการรีไซเคิลเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการ HP Planet Partners ขอขอบคุณที่ท่านห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

ในหลายๆ ประเทศ/พื้นที่ อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์นี้ (เช่น ตลับหมึกพิมพ์) สามารถส่งคืนให้ HP ในโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP โครงการนี้มีขั้นตอนที่ง่ายดายและบริการเก็บคืนฟรี โดยเปิดให้บริการใน 35 ประเทศ/พื้นที่ ข้อมูลและคำแนะนำเป็นภาษาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของตลับหมึก HP LaserJet และอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ทุกชิ้น

HP 3000 3600 3800 อุปกรณ์สิ้นเปลืองด้านการพิมพ์ของ HP LaserJet