สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้และผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ HP

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ HP

โปรแกรมการรีไซเคิลและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุของ HP

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

ไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

HP 3000 3600 3800 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม