ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP


นับตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา HP ได้นำเสนอโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP LaserJet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปี 2004 โครงการ HP Planet Partners สำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ LaserJet มีบริการในพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet ทั่วโลกกว่า 85% ฉลากที่ชำระค่าไปรษณีย์และระบุที่อยู่ไว้ล่วงหน้าจะรวมอยู่ในคู่มือแนะนำของกล่องตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet ส่วนใหญ่ ฉลากและกล่องขนาดใหญ่จะมีให้ผ่านเว็บไซต์: www.hp.com/recycle.

ใช้ฉลากเพื่อส่งคืนตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet ของแท้ที่ใช้หมดแล้วเท่านั้น โปรดอย่าใช้ฉลากนี้กับตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP, ตลับหมึกพิมพ์แบบเติมใหม่หรือผลิตใหม่ หรือส่งคืนตามการรับประกัน อุปกรณ์สิ้นเปลืองด้านการพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆ ที่ส่งเข้าโครงการ HP Planet Partner โดยพลั้งเผลอจะไม่ได้รับการส่งกลับคืน

ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet กว่าสิบล้านตลับได้รับการรีไซเคิลทั่วโลกในปี 2004 ผ่านโครงการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง HP Planet Partners จำนวนที่บันทึกไว้นี้หมายถึงวัสดุที่ใช้สร้างตลับหมึกพิมพ์ 26 ล้านปอนด์ที่ไม่ต้องทิ้งในพื้นที่ทิ้งขยะ ในปี 2004 HP ได้รีไซเคิลเฉลี่ย 59% ของน้ำหนักตลับหมึกพิมพ์ทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยพลาสติกและโลหะเป็นส่วนใหญ่ พลาสติกและโลหะจะใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ HP ถาด และแกนพลาสติก วัสดุส่วนที่เหลือได้รับการทิ้งตามวิธีที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม

การส่งคืนในสหรัฐฯ เพื่อให้เป็นการดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น HP จึงส่งเสริมการส่งคืนตลับหมึกพิมพ์และอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วรวมกันคราวละมากๆ เพียงมัดตลับหมึกพิมพ์สองตลับขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใช้ฉลากของ UPS ซึ่งชำระเงินล่วงหน้าและจ่าหน้าไว้แล้วเพียงแผ่นเดียวที่มีอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อที่หมายเลข 1-800-340-2445 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ HP ที่ www.hp.com/recycle

การส่งคืนนอกสหรัฐฯ ลูกค้านอกสหรัฐฯ สามารถไปที่เว็บไซต์ www.hp.com/recycle สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP

HP 3000 3600 3800 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP