ข้อจำกัดของวัสดุ

ข้อจำกัดของวัสดุ


ในผลิตภัณฑ์ HP นี้ไม่มีปรอทเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ HP นี้มีแบตเตอรี่ ซึ่งต้องได้รับการจัดการเป็นพิเศษเมื่อหมดอายุใช้งาน แบตเตอรี่ที่มีหรือให้มาโดย Hewlett-Packard สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มีดังต่อไปนี้


เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์
ประเภท: แบตเตอรี่ลิเธียมคาร์บอนโมโนฟลูออไรด์ BR1632
ประเภท: แบตเตอรี่ลิเธียมคาร์บอนโมโนฟลูออไรด์ BR2032
น้ำหนัก: 1.5 กรัม
น้ำหนัก: 2.0 กรัม
ที่ตั้ง: ในบอร์ดฟอร์แมตเตอร์
ที่ตั้ง: ในบอร์ด I-controller
ส่วนที่ผู้ใช้ถอดออกได้: ไม่มี
ส่วนที่ผู้ใช้ถอดออกได้: ไม่มี

สำหรับข้อมูลการรีไซเคิล ท่านสามารถไปที่ www.hp.com/recycle หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของท่าน หรือ Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

HP 3000 3600 3800 ข้อจำกัดของวัสดุ