การใช้ผงหมึก

การใช้ผงหมึก


การพิมพ์ในโหมด Economode จะใช้ผงหมึกน้อยลงอย่างมาก ซึ่งอาจช่วยยืดอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์ได้

HP 3000 3600 3800 การใช้ผงหมึก