การใช้กระดาษ

การใช้กระดาษ


คุณสมบัติการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติและความสามารถในการพิมพ์แบบ N-up (พิมพ์หลายหน้าบนกระดาษด้านเดียว) ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เลือกใช้ได้ในเครื่องนี้ สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ และความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้

HP 3000 3600 3800 การใช้กระดาษ