การทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยผู้ใช้ในครัวเรือนส่วนตัวในสหภาพยุโรป

การทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยผู้ใช้ในครัวเรือนส่วนตัวในสหภาพยุโรป


HP 3000 3600 3800 weee mark การทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยผู้ใช้ในครัวเรือนส่วนตัวในสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หรือกล่องบรรจุแสดงว่าคุณต้องไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วในจุดรวบรวมที่กำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว การรวบรวมแยกไว้ต่างหากและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วของคุณเมื่อถึงเวลากำจัดขยะที่เหมาะสม ช่วยในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแน่ใจได้ว่ามีการรีไซเคิลด้วยวิธีการที่ช่วยป้องกันสุขภาพและสภาพแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของคุณ บริการกำจัดขยะที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือนของคุณ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

HP 3000 3600 3800 การทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยผู้ใช้ในครัวเรือนส่วนตัวในสหภาพยุโรป