การขยายเวลารับประกัน

การขยายเวลารับประกัน


HP SupportPack ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ HP และส่วนประกอบภายในที่ HP จัดเตรียมให้ การบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์นี้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์จาก HP ลูกค้าต้องสั่งซื้อ HP SupportPack ภายในช่วงการรับประกันจากโรงงานที่ได้ระบุไว้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP และกลุ่มให้บริการลูกค้าของ HP โปรดดู ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

HP 3000 3600 3800 การขยายเวลารับประกัน