กระดาษ

กระดาษ


ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลได้ หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน คู่มือการใช้วัสดุพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้กระดาษรีไซเคิลตาม EN12281:2002

HP 3000 3600 3800 กระดาษ