ข้อกำหนดของการสิ้นเปลืองพลังงาน

ข้อกำหนดของการสิ้นเปลืองพลังงานการสิ้นเปลืองพลังงาน (ค่าเฉลี่ย หน่วยเป็นวัตต์)1
รุ่นของผลิตภัณฑ์
ขณะพิมพ์2
พร้อม3
พักเครื่อง4
ดับ
การปล่อยความร้อน-พร้อมทำงาน (BTU/ชั่วโมง)5
HP Color LaserJet 3000
409
29
13
0.5
100
HP Color LaserJet 3000n
409
29
13
0.5
100
HP Color LaserJet 3000dn
409
29
13
0.5
100
HP Color LaserJet 3000dtn
409
29
13
0.5
100
HP Color LaserJet 3600
337
51
15
0.5
171
HP Color LaserJet 3600n
337
51
15
0.5
171
HP Color LaserJet 3600dn
337
51
15
0.5
171
HP Color LaserJet 3800
437
48
15
0.5
162
HP Color LaserJet 3800n
437
48
15
0.5
162
HP Color LaserJet 3800dn
437
48
15
0.5
162
HP Color LaserJet 3800dtn
407
46
15
0.7
162

1 การสิ้นเปลืองพลังงานตามค่าที่ระบุนี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดสำหรับการพิมพ์สีและการพิมพ์สีเดียว โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน

2 HP Color LaserJet 3000: ความเร็วในการพิมพ์คือ 15 ppm สำหรับกระดาษขนาด Letter และ 29 ppm สำหรับสื่อขนาด A4 HP Color LaserJet 3600: ความเร็วในการพิมพ์คือ 17 ppm สำหรับกระดาษขนาด Letter และ 17 ppm สำหรับสื่อขนาด A4 HP Color LaserJet 3800: ความเร็วในการพิมพ์คือ 20 ppm สำหรับกระดาษขนาด Letter และ 16 ppm สำหรับสื่อขนาด A4

3 เวลาในการเริ่มทำงานจากโหมดพร้อมถึงโหมดประหยัดพลังงานตามค่าเริ่มต้นคือ 30 นาที

4 เวลาในการออกจากโหมดพักเครื่องเข้าสู่การเริ่มพิมพ์งานตามค่าเริ่มต้นคือ 6 วินาที

5 การกระจายความร้อนสูงสุดสำหรับทุกรุ่นในโหมดพร้อมทำงานคือ 171 BTU ต่อชั่วโมง

HP 3000 3600 3800 note ข้อกำหนดของการสิ้นเปลืองพลังงาน หมายเหตุ

ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

HP 3000 3600 3800 ข้อกำหนดของการสิ้นเปลืองพลังงาน