บริการถึงที่ในวันทำการถัดไป

บริการถึงที่ในวันทำการถัดไป


ข้อตกลงนี้จะจัดความช่วยเหลือแก่ท่านในวันทำการถัดไปตามคำร้องขอรับบริการ เวลาในการให้บริการและระยะทางในการเดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือเขตพื้นที่บริการที่ HP กำหนดไว้จะอยู่ในข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดยส่วนใหญ่ (โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

HP 3000 3600 3800 บริการถึงที่ในวันทำการถัดไป