บริการถึงที่รายสัปดาห์ (สำหรับลูกค้ารายใหญ่)

บริการถึงที่รายสัปดาห์ (สำหรับลูกค้ารายใหญ่)


ข้อตกลงนี้จะจัดบริการเข้าเยี่ยมถึงที่เป็นตารางรายสัปดาห์สำหรับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ของ HP จำนวนมาก ข้อตกลงนี้จะกำหนดไว้สำหรับสถานที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เวิร์คสเตชัน 25 เครื่องขึ้นไป รวมทั้งเครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ คอมพิวเตอร์ และดิสก์ไดรฟ์

HP 3000 3600 3800 บริการถึงที่รายสัปดาห์ (สำหรับลูกค้ารายใหญ่)