การขยายเวลารับประกัน

การขยายเวลารับประกัน


HP SupportPack ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ HP และส่วนประกอบภายในที่ HP จัดเตรียมให้ การซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์นี้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 1 ถึง 3 ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์จาก HP ลูกค้าต้องสั่งซื้อ HP SupportPack ภายในช่วงการรับประกันจากโรงงานที่ได้ระบุไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ HP

HP 3000 3600 3800 การขยายเวลารับประกัน