ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard


ผลิตภัณฑ์ของ HP
ระยะของการรับประกันแบบจำกัด
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn และ 3800dtn
การรับประกันจำกัดเวลาหนึ่งปี

HP รับประกันกับท่านซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หลังจากวันที่ซื้อ เป็นเวลาตามที่ระบุไว้ ในกรณีที่ HP ได้รับแจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าวในระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน HP มีสิทธิเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าบกพร่องจริง ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ใหม่

HP รับประกันกับท่านว่า ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทำงานตามคำสั่งของโปรแกรม ด้วยสาเหตุจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ HP ได้รับแจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าว ในระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งโปรแกรมด้วยสาเหตุจากความบกพร่องดังกล่าว

HP ไม่รับประกันว่า การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากความผิดพลาด หากภายในเวลาอันสมควร HP ไม่สามารถซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้อยู่ในสภาพดังที่ประกันไว้ ท่านมีสิทธิที่จะขอรับเงินคืนเต็มจำนวนทันทีที่ท่านส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคืน

ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีชิ้นส่วนที่ได้รับการผลิตซ้ำใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าชิ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่ผ่านการใช้งานโดยบังเอิญมาก่อน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่อ ชิ้นส่วนต่างๆ หรือพัสดุ ซึ่งมิได้มาจาก HP (ค) การปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ผิดวิธี (ง) การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดทางสภาวะแวดล้อมที่เผยแพร่ หรือ (จ) การเตรียมหรือการบำรุงรักษาสถานที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัย หรือต่อความสามารถทางการตลาดของสินค้านั้น คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง ในบางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือบางจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดช่วงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน การรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน โดยที่ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีความแตกต่างไปแล้วแต่ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ การรับประกันแบบจำกัดของ HP จะมีผลบังคับใช้ในประเทศ/พื้นที่ หรือท้องถิ่น ซึ่ง HP มีสำนักงานสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และท้องถิ่นที่ HP ได้ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ระดับของบริการเกี่ยวกับการรับประกันอาจแตกต่างกันไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น HP จะไม่เปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นใช้งานได้ในประเทศ/พื้นที่ ซึ่ง HP ไม่มีเจตนาจะให้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าผู้นั้นโดยเฉพาะเท่านั้น ยกเว้นแต่มีการระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องตามมา (รวมถึงผลประโยชน์หรือข้อมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือในทางกลับกัน ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ในกรณีดังกล่าว การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

เงื่อนไขการรับประกันในคำประกาศนี้ ยกเว้นที่กฎหมายอนุญาต จะไม่จำกัดหรือแก้ไข และเป็นส่วนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์แก่ท่าน

HP 3000 3600 3800 ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard