การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง


หากท่านต้องเคลื่อนย้ายหรือขนส่งเครื่องพิมพ์ไปที่อื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

HP 3000 3600 3800 caution การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ข้อควรระวัง

ความเสียหายจากการขนส่งอันเนื่องมาจากการบรรจุไม่เรียบร้อยเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า เครื่องพิมพ์จะต้องตั้งตรงระหว่างการขนส่ง

วิธีบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์
HP 3000 3600 3800 caution การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ข้อควรระวัง

จะต้องนำตลับหมึกพิมพ์ออกก่อนจะขนส่งเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์ที่ค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ระหว่างการขนส่งจะรั่วและทำให้หมึกติดกลไกและส่วนอื่นๆ ในเครื่องพิมพ์

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพ์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์เดิมหรือวัสดุที่คล้ายกัน เพื่อไม่ให้ถูกแสงแดด

1.

นำตลับหมึกพิมพ์ทั้งสี่ตลับออกและส่งแยกต่างหาก

2.

นำถาดเสริม 3 ออกและส่งแยกต่างหาก

3.

หากเป็นไปได้ ให้ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งเดิม หากท่านทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ไปแล้ว โปรดติดต่อบริการจัดส่งในท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลในการบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง HP แนะนำให้ทำประกันอุปกรณ์ระหว่างการขนส่ง

HP 3000 3600 3800 การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง