ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์


ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2006 ลิขสิทธิ์ของ Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่แสดงในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะอยู่ในหนังสือรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการนี้เท่านั้น โดยไม่มีสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากการตรวจแก้ข้อความหรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้

หมายเลขชิ้นส่วน: Q5982-90992

Edition 1, 7/2006

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Arial® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Monotype Corporation

CorelDRAW™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corel Corporation หรือ Corel Corporation Limited

Microsoft® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

Windows® และ MS Windows® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corp

Netscape Navigator เป็นเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาของ Netscape Communications Corporation

Opera™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Opera Software ASA

PANTONE® เป็นเครื่องหมายการค้ามาตรฐานการตรวจสอบสีของ Pantone, Inc

PostScript® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The Open Group

Energy Star® และโลโก้ของ Energy Star® เป็นเครื่องหมายการบริการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา

HP 3000 3600 3800 enrgstar r ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

HP 3000 3600 3800 ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์