คุณลักษณะ

คุณลักษณะ


ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของ HP สำหรับการดำเนินการต่อไปนี้

ดูข้อมูลสถานะของเครื่องพิมพ์

ดูอายุการใช้งานที่เหลือของอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหมดและสั่งซื้อเพิ่ม

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของเมนูของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล์สำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

เพิ่มลิงค์หรือกำหนดรูปแบบลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เลือกภาษาที่จะแสดงหน้าต่างๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย

ควบคุมการเข้าใช้คุณสมบัติการพิมพ์สี (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ เท่านั้น)

ดูข้อมูลความช่วยเหลือสำหรับเครื่องพิมพ์นี้และสำหรับสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย โปรดดู การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

HP 3000 3600 3800 คุณลักษณะ